สุดยอดหนังสือ ดึงประสิทธิภาพ Big Data ถึงขีดสุด

ในปัจจุบัน เทคโนโลยี นั้นเข้ามามีส่วนช่วยทำให้ธุรกิจสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคและลูกค้าได้เป็นจำนวนมาก จนเกิดเป็น Big Data

ซึ่งข้อมูลในปริมาณมากเหล่านี้ต้องอาศัยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ หนังสือ Analytics and Dynamic Customer Strategy : Big Profits from Big Data จะช่วยให้เราสามารถดึงศักยภาพของข้อมูลที่ซ่อนอยู่ใน Big Data ออกมาได้

พูดถึง Big Data แล้ว มีหนังสือหลายเล่มที่กล่าวถึง Big Data และการจัดการ แต่สำหรับ Analytics and Dynamic Customer Strategy นี้ จะเน้นการเอา Framework ที่มีชื่อว่า Dynamic Customer Strategy หรือ DCS มาประยุกต์ใช้ เพื่อสกัดเอา Insight เชิงลึกของผู้บริโภคออกมา ทำให้เข้าใจพฤติกรรมและความสนใจของผู้บริโภค สามารถนำมาใช้ในการวางแผนทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของ John F. Tanner Jr. ศาสตราจารย์ด้านการตลาดแห่ง Hankamer School of Business แห่งมหาวิทยาลัย Baylor ซึ่งมีผลงานเขียนหนังสือหลายเล่ม อย่างเช่น Selling : Building Partnerships และ Business Marketing : Connecting Strategy, Relationships and Learning ฯลฯ

สำหรับ Analytics and Dynamic Customer Strategy นี้ จะอธิบายถึง Big Data Strategy , Dynamic Customer Strategy Conceptual Map, Operational Map และ Organizational Learning โดยนำมาเชื่อมโยงให้เห็นภาพของการนำ Big Data Strategy มาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค และการวางแผนการตลาด พร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษาต่าง ๆ ให้เห็นภาพที่ชัดเจน โดยเริ่มตั้งแต่การวางกลยุทธ์ การตั้งเป้าหมาย วางแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเลือก Data ที่จะมาใช้ วิธีการดึง Data การจัดลำดับความสำคัญของ Data รวมไปถึงการนำไปเชื่อมโยงกับพฤติกรรมของลูกค้า ตลอดจนการเรียนรู้ของทีมงานและองค์กรในการนำ Big Data มาใช้ ซึ่งต้องอาศัยทั้งความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือกันในการที่จะทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรขึ้น เพราะกว่า 75% ของผู้ที่วางแผนจะใช้ Big Data มักจะพบกับความล้มเหลว เพราะขาดบุคลากรที่เข้าใจและสามารถดำเนินการได้

หนังสือเล่มนี้อาจจะไม่ได้เจาะลึกลงไปให้เห็นถึงการจัดการ Data หรือการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร แต่เป็นการอธิบายให้เห็นภาพรวมทั้งหมด เพื่อให้ผู้อ่านหรือองค์กรที่เพิ่งเริ่มต้นให้ความสำคัญกับ Big Data เกิดความเข้าใจและเห็นภาพที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นองค์ประเภท Business-to-Business (B2B) หรือ Business-to- Customer (B2C )

แสดงความคิดเห็น