สินเชื่อบัวหลวงกรีน

ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หรือการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จุดเด่นบริการ

  • วงเงินสูง โดยไม่จำกัดวงเงินสินเชื่อสูงสุด
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ MLR ต่อปีหรือต่ำกว่า
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

ลักษณะบริการ

ผู้ประกอบการสามารถขอสินเชื่อโครงการนี้ได้

  • เพื่อการลงทุนในการประหยัดพลังงาน
  • เพื่อการพัฒนาพลังงานทดแทน
  • เพื่อการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากเขียว
  • เพื่อการบริหารจัดการของเสีย
  • เพื่อการทดแทนสารเคมีด้วยชีวภาพ


วงเงินสินเชื่อ

ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป โดยไม่จำกัดวงเงินสินเชื่อสูงสุด

ระยะเวลา

ธนาคารจะพิจารณาระยะเวลาการกู้ตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ

อัตราดอกเบี้ย

MLR ต่อปีหรือต่ำกว่า โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

ค่าธรรมเนียม

ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ 0.25% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ตามที่ธนาคารกำหนด

วิธีการขอสินเชื่อ

  • ยื่นคำขอสินเชื่อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพที่ท่านสะดวก
  • ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ด้านล่าง

ลงทะเบียนยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์