สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการปั๊มน้ามัน ปตท.

จุดเด่นบริการ

 • คล่องตัวด้วยรูปแบบวงเงินเบิกเกินบัญชีพร้อมใช้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการชำระค่าน้ำมันให้แก่ ปตท.
 • เสริมสภาพคล่องให้แก่กิจการ
 • วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท

ลักษณะบริการ

ประเภทสินเชื่อ

วงเงินเบิกเกินบัญชี

วงเงินสินเชื่อ

พิจารณาตามความจำเป็นของธุรกิจ สูงสุด 5 ล้านบาท

หลักประกัน

เงินฝากอย่างน้อย 25% ของวงเงินสินเชื่อ หรืออสังหาริมทรัพย์

อัตราดอกเบี้ย

ขั้นต่ำ MOR

ค่าธรรมเนียม

พิจารณาตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นผู้ประกอบการปั๊มน้ำมัน ปตท. ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มียอดขายใน 2 ไตรมาสที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 300,000 ลิตร/เดือน
 • ได้รับการจัดเกรดการเงินระดับ A (หมายถึง ไม่เคยมีประวัติการค้างชำระหนี้จาก ปตท. 4 ไตรมาสติดต่อกัน)
 • ไม่มีประวัติค้างชำระกับ ปตท.
 • มีกำไรติดต่อกัน 2 ปี ตามงบการเงินฉบับรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชี (กรณีนิติบุคคล)
 • อื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

เอกสารที่ต้องใช้

    กรณีบุคคลธรรมดา  

           กรณีนิติบุคคล

  ผู้กู้/
ผู้กู้ร่วม

     ผู้ค้ำประกัน/
คู่สมรส

     นิติบุคคล

ผู้มีอำนาจ
ลงนาม/ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 20%
เอกสารแสดงตน
สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

 

สำเนาใบสำคัญการสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

 

สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
(ไม่เกิน 1 เดือน)

หนังสือบริคณห์สนธิ (ไม่เกิน 3 เดือน)

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)

หนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล

เอกสารทางการเงิน
สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน

สำเนางบการเงินย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า
3 ปี

สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารด้านหลักประกัน
สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน, เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง (กรณีมีสิ่งปลูกสร้าง) สำเนาสมุดเงินฝาก (กรณีเงินฝากค้ำประกัน) เป็นต้น

หมายเหตุ: ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

 

วงเงินสินเชื่อพิเศษเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจปั้มน้ำมันที่ใช้บริการ
e-Payment กับ ปตท. เมื่อต้องการชำระค่าน้ำมันให้แก่ ปตท.

วิธีการขอสินเชื่อ

 • ยื่นคำขอสินเชื่อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพที่ท่านสะดวก
 • ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ด้านล่าง

ลงทะเบียนยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์