สินเชื่อธุรกิจ

ธุรกิจคล่องตัวด้วยสินเชื่อธุรกิจธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อหลากหลายรูปแบบที่เติมเต็มทุกความต้องการ
ทางการเงิน เพื่อความคล่องตัวทางธุรกิจ ทั้งสินเชื่อเพื่อ
หมุนเวียนในกิจการ สินเชื่อเพื่อการลงทุน สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ บริการค้ำประกัน และอาวัล

วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D)

วงเงินพร้อมใช้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ

เงินกู้ระยะยาว (M/L)

อยากขยายโรงงาน ซื้อเครื่องจักรใหม่ สร้างอาคารสำนักงาน หรือลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ก็ทำได้ ผ่อนสบาย ไม่เร่งรีบด้วยการผ่อนชำระในระยะยาว

วงเงินรับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)

บริการรับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ

วงเงินรับซื้อเช็คลงวันที่ล่วงหน้า CBD

ต้องการเงินสด อยากเสริมสภาพคล่องระยะสั้น ท่านสามารถเปลี่ยนเช็คการค้าที่ยังไม่ถึงกำหนดวันสั่งจ่าย
เป็นเงินสดได้รวดเร็ว ทันใจ

สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

สินเชื่อเพื่อการนำเข้า

ธุรกิจไม่สะดุด ด้วยสินเชื่อเพื่อการนำเข้า ที่สนับสนุนเงินทุนแบบครบวงจรตั้งแต่การสั่งซื้อสินค้า จนถึงการ
ชำระเงิน

สินเชื่อเพื่อการส่งออก

หมดกังวลเรื่องเงินทุนในการผลิตสินค้า เพิ่มสภาพคล่องหลังการส่งออก โดยไม่ต้องรอรับเงินค่าสินค้าจากลูกค้า ด้วยสินเชื่อที่สร้างสรรค์เพื่อผู้ส่งออกโดยเฉพาะ

บริการด้านการค้ำประกัน

หนังสือค้ำประกัน

สร้างความเชื่อมั่นให้คู่ค้าของท่าน ด้วยหนังสือค้ำประกันหลายหลากรูปแบบ จากธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยระดับภูมิภาค

อาวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน/รับรองและจ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน

เสริมสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้าในการร่วมทำธุรกิจ ให้ธนาคารกรุงเทพรับรองการชำระเงินที่ระบุลงในตั๋วสัญญา ใช้เงิน หรือตั๋วแลกเงิน