หนังสือค้ำประกัน

สร้างความเชื่อมั่นให้คู่ค้าของท่าน ด้วยหนังสือค้ำประกันหลายหลากรูปแบบจากธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยระดับภูมิภาค

จุดเด่นบริการ

 • สามารถค้ำประกันเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ทางธุรกิจได้อย่างหลากหลาย
 • เสริมความมั่นใจให้แก่คู่ค้าทั้งในประเทศและในระดับสากล ว่าจะได้รับเงินถูกต้อง ตรงเวลา
 • เหมาะสำหรับธุรกิจทั้งแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

ลักษณะบริการ

ประเภทสินเชื่อ

บริการออกหนังสือค้ำประกัน เพื่อค้ำประกันความรับผิดชอบของท่านต่อหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นคู่สัญญาของท่าน ว่าหากท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่ได้ทำไว้ ธนาคารจะเป็นผู้รับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกัน โดยสามารถแบ่งประเภทของหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารให้บริการได้ตามวัตถุประสงค์ของการค้ำประกัน ดังนี้

 • หนังสือค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคา หรือประมูลราคา (Bid Bond)
 • หนังสือค้ำประกันสัญญา (Performance Bond) อาทิ หนังสือค้ำประกันการดำเนินการตามสัญญา
  ว่าจ้าง หนังสือค้ำประกันการชำระค่าสินค้า และหนังสือค้ำประกันค่าไฟฟ้า เป็นต้น

วงเงินค้ำประกัน

พิจารณาตามความเหมาะสม

ระยะเวลาการค้ำประกัน

ขั้นต่ำ 3 เดือน

หลักประกัน

เงินฝาก อสังหาริมทรัพย์ หรือตามที่ธนาคารกำหนด

ค่าธรรมเนียม

ขั้นต่ำฉบับละ 500 บาท

 • กรณีค้ำประกันประกวดราคา        อัตราขั้นต่ำ 1.50% ต่อปี ของวงเงินค้ำประกัน
 • กรณีค้ำประกันสัญญาทั่วไป         อัตราขั้นต่ำ 2.00% ต่อปี ของวงเงินค้ำประกัน
 • กรณีค้ำประกันสัญญากู้ยิมเงิน      อัตราขั้นต่ำ 2.50% ต่อปี ของวงเงินค้ำประกัน
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจหรือนิติบุคคล
 • มีอายุตั้งแต่ 20 – 65 ปี (กรณีบุคคลธรรมดา)
 • มีผลประกอบการและประวัติทางการเงินที่ดี
 • ยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต
 • อื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • เอกสารตามวัตถุประสงค์ของการค้ำประกัน เช่น เอกสารการประกวดราคาจัดซื้อ และ/หรือจัดจ้าง หนังสือสัญญา และ/หรือร่างสัญญา ใบแจ้งหนี้ (Invoice) และใบสั่งซื้อสินค้า (Purchase Order) เป็นต้น
 • ตัวอย่าง หรือแบบฟอร์มหนังสือค้ำประกันจากผู้รับประโยชน์ (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงตน เอกสารทางการเงินและเอกสารด้านหลักประกันผู้ขอใช้บริการ
 • เอกสารผู้ขอสินเชื่อเพิ่มเติม (ดูรายละเอียดตารางด้านล่าง)

เอกสารที่ต้องใช้

    กรณีบุคคลธรรมดา  

           กรณีนิติบุคคล

  ผู้กู้/
ผู้กู้ร่วม

     ผู้ค้ำประกัน/
คู่สมรส

     นิติบุคคล

ผู้มีอำนาจ
ลงนาม/ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 20%
เอกสารแสดงตน
สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

 

สำเนาใบสำคัญการสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

 

สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
(ไม่เกิน 1 เดือน)

หนังสือบริคณห์สนธิ (ไม่เกิน 3 เดือน)

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)

หนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล

เอกสารทางการเงิน
สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน

สำเนางบการเงินย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า
3 ปี

สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารด้านหลักประกัน
สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน, เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง (กรณีมีสิ่งปลูกสร้าง) สำเนาสมุดเงินฝาก (กรณีเงินฝากค้ำประกัน) เป็นต้น

หมายเหตุ: ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

วิธีการขอสินเชื่อ

 • ยื่นคำขอสินเชื่อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพที่ท่านสะดวก
 • ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ด้านล่าง

ลงทะเบียนยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์