โครงการบัวหลวงช่วยเอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ธนาคารกรุงเทพ เข้าร่วมโครงการมาตรการให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอีของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและสามารถฟื้นตัวได้

มาตรการช่วยเหลือ

มาตรการที่ 1 กรณีลูกค้าที่ผิดนัดชำระหนี้ แต่ยังมีสถานะยังไม่เป็นหนี้ NPL

 • ให้พักชำระเงินต้น (Grace Period) 6-24 เดือน
 • ให้ขยายระยะเวลาการผ่อนออกไป โดยขยายระยะเวลาสัญญากู้ ให้สอดคล้องกับความสามารถ
  ชำระหนี้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการขยายอายุสัญญา
 • กรณีมีดอกเบี้ยค้างชำระ หากชำระดอกเบี้ยค้างชำระทั้งจำนวนภายใน 90 วันนับจากวันที่ผิดนัด
  ให้ยกเว้นดอกเบี้ยปรับผิดนัด

มาตรการที่ 2 กรณีลูกค้าที่มีสถานะผิดนัดชำระหนี้ NPL แต่ยังสามารถฟื้นฟูกิจการได้

 • ให้ตั้งพักดอกเบี้ยค้างชำระ
 • ปรับเงื่อนไขชำระหนี้ ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ พร้อมขยายระยะการผ่อนชำระ
  ออกไป โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการขยายอายุสัญญา
 • กรณีสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ ให้ลดดอกเบี้ยค้างตั้งพัก 50%

สนใจร่วมโครงการ

หากท่านสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ
ที่ท่านสะดวก

เงื่อนไข

 • มาตรการช่วยเหลือดังกล่าวให้มีผลดำเนินการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และให้มีการทบทวน
  มาตรการนี้ ภายในเดือนธันวาคม 2558
 • นิยามลูกค้าเอสเอ็มอีให้ถือตามที่ ธปท.กำหนด
 • กลุ่มลูกค้าที่ให้ความช่วยเหลือตามมาตรการที่ 1 ให้หมายถึงลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่ 30 วัน
  แต่ไม่เกิน 90 วัน หรือเป็นหนี้กล่าวถึงเป็นพิเศษ
 • กลุ่มลูกค้าที่ให้ความช่วยเหลือตามมาตรการที่ 2 ให้หมายถึงลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้เกิน 90 วัน
  หรือเป็นหนี้จัดชั้น