สินเชื่อบัวหลวง 3 เท่า

ต้องการขยายธุรกิจเพื่อเติบโตอย่างก้าวกระโดด แต่ถูกจำกัดเรื่องหลักประกัน ให้สินเชื่อบัวหลวง 3 เท่าช่วยท่านด้วยสินเชื่อวงเงินสูงถึง 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน พร้อมมี บสย.ช่วยค้ำประกัน ให้เต็มจำนวนวงเงิน

จุดเด่นบริการ

  • วงเงินสูงสุดถึง 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน สูงสุดถึง 40 ล้านบาท
  • ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี
  • ไม่ต้องกังวลเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  • สามารถขอสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้หลากหลาย
  • ผ่อนชำระคงที่ตลอดอายุสัญญา จึงช่วยกิจการบริหารกระแสการเงินได้สะดวกยิ่งขึ้น
  • ชำระคืนสะดวก ง่ายดายด้วยบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระสินเชื่อ
  • สำหรับผู้ประกอบการทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

 

ลักษณะบริการ

ประเภทสินเชื่อ

เงินกู้ระยะยาว เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือเพื่อการลงทุนทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอี ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เพียงพอ

วงเงินสินเชื่อ

สูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักประกันหรือไม่เกิน 40 ล้านบาท

ระยะเวลา

สูงสุดไม่เกิน 7 ปี

อัตราดอกเบี้ย

ขั้นต่ำ MRR ต่อปี

หลักประกัน

บสย. ค้ำประกันเต็มจำนวน (หลักทรัพย์ขั้นต่ำ 30% ของเงินกู้)

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน บสย. คิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันในอัตรา 1.75% ต่อปี คำนวณจาก
  วงเงินค้ำประกัน โดยชำระล่วงหน้าเป็นรายปีก่อนวันครบกำหนดในแต่ละปี เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยและดำเนินกิจการในประเทศไทย (กรณีบุคคลธรรมดาให้นับบุคคลธรรมดาและคู่สมรสเป็นผู้ขอสินเชื่อรายเดียว)
 • ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดกับศีลธรรมอันดี
 • มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดิน มูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • เป็นลูกหนี้ปกติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีการตรวจสอบเครดิตบูโร
 • เป็นลูกหนี้ที่ธนาคารได้วิเคราะห์แล้วว่ามีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และมีความสามารถในการชำระหนี้คืนธนาคาร


เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

เอกสารที่ต้องใช้

    กรณีบุคคลธรรมดา  

           กรณีนิติบุคคล

  ผู้กู้/
ผู้กู้ร่วม

     ผู้ค้ำประกัน/
คู่สมรส

     นิติบุคคล

ผู้มีอำนาจ
ลงนาม/ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 20%
เอกสารแสดงตน
สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

 

สำเนาใบสำคัญการสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

 

สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
(ไม่เกิน 1 เดือน)

หนังสือบริคณห์สนธิ (ไม่เกิน 3 เดือน)

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)

หนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล

เอกสารทางการเงิน
สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน

สำเนางบการเงินย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า
3 ปี

สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารด้านหลักประกัน
สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน, เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง (กรณีมีสิ่งปลูกสร้าง) สำเนาสมุดเงินฝาก (กรณีเงินฝากค้ำประกัน) เป็นต้น

หมายเหตุ: ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

วิธีการขอสินเชื่อ

 • ยื่นคำขอสินเชื่อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพที่ท่านสะดวก
 • ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ด้านล่าง

ลงทะเบียนยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์