สินเชื่อบัวหลวง OTOP

เสริมสภาพคล่องพร้อมขยายโอกาสทางการตลาดเพื่อผู้ประกอบการ OTOP ด้วยวงเงิน
สินเชื่อสูง ผ่อนนาน หมดกังวลเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกัน

จุดเด่นบริการ

 • วงเงินหมุนเวียน/วงเงินกู้สูงถึง 3 ล้านบาท
 • วงเงินกู้ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี
 • ไม่ต้องกังวลเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • สามารถขอสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้หลากหลาย
 • ผ่อนชำระคงที่ตลอดอายุสัญญา จึงช่วยกิจการบริหารกระแสการเงินได้สะดวกยิ่งขึ้น
 • ชำระคืนสะดวก ง่ายดายด้วยบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระสินเชื่อ
 • สำหรับผู้ประกอบการทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

ลักษณะบริการ

ประเภทสินเชื่อ

เงินกู้ระยะยาว เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือเพื่อการลงทุนทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ OTOP หรือวิสาหกิจชุมชนที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เพียงพอ

วงเงินสินเชื่อ

สูงสุด 80% ของเงินลงทุนที่ต้องใช้ สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท

ระยะเวลา

กรณีวงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 7 ปี

หลักประกัน

บสย. ค้ำประกันเต็มจำนวน

อัตราดอกเบี้ย

 • ขั้นต่ำ MRR+2% ต่อปี (กรณีทั่วไป)
 • MRR (กรณีซื้อเครื่องจักร)

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน บสย. คิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันในอัตรา 1.50% ต่อปี คำนวณจาก
  วงเงินค้ำประกัน โดยชำระล่วงหน้าเป็นรายปีก่อนวันครบกำหนดในแต่ละปี เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี
  (ยกเว้นค่าธรรมเนียมในปีแรก)
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นผู้ประกอบการ OTOP หรือวิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยและดำเนินกิจการในประเทศไทย (กรณีบุคคลธรรมดา ให้นับบุคคลธรรมดาและคู่สมรสเป็นผู้ขอสินเชื่อรายเดียว)
 • ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดกับศีลธรรมอันดี
 • มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดิน มูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อใหม่ และจะต้องไม่นำไปชำระหนี้เดิมกับสถาบันการเงินผู้ให้กู้
 • เป็นลูกหนี้ปกติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีการตรวจสอบเครดิตบูโร
 • เป็นลูกหนี้ที่ธนาคารได้วิเคราะห์แล้วว่ามีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และมีความสามารถในการ
  ชำระหนี้คืนธนาคาร

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 

เอกสารที่ต้องใช้

    กรณีบุคคลธรรมดา  

           กรณีนิติบุคคล

  ผู้กู้/
ผู้กู้ร่วม

     ผู้ค้ำประกัน/
คู่สมรส

     นิติบุคคล

ผู้มีอำนาจ
ลงนาม/ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 20%
เอกสารแสดงตน
สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

 

สำเนาใบสำคัญการสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

 

สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
(ไม่เกิน 1 เดือน)

หนังสือบริคณห์สนธิ (ไม่เกิน 3 เดือน)

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)

หนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล

เอกสารทางการเงิน
สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน

สำเนางบการเงินย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า
3 ปี

สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารด้านหลักประกัน
สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน, เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง (กรณีมีสิ่งปลูกสร้าง) สำเนาสมุดเงินฝาก (กรณีเงินฝากค้ำประกัน) เป็นต้น

เอกสารเพิ่มเติม:

หนังสือรับรองการลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP หรือหนังสือการจดทะเบียน ทวช.002

หมายเหตุ: ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

วิธีการขอสินเชื่อ

 • ยื่นคำขอสินเชื่อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพที่ท่านสะดวก
 • ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ด้านล่าง

ลงทะเบียนยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์