สินเชื่อบัวหลวงเอสเอ็มอี Start-up

เริ่มต้นธุรกิจใหม่ไม่ใช่ปัญหา เพียงผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจ จากหน่วยงานที่บสย.เห็นชอบ ท่านก็มีโอกาสได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนโดยไม่ต้องกังวลเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกัน

จุดเด่นบริการ

 • เหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจ
 • ไม่ต้องกังวลเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • วงเงินกู้สูงสุดถึง 2 ล้านบาท
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 7 ปี
 • สามารถขอสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้หลากหลาย
 • ผ่อนชำระคงที่ตลอดอายุสัญญา จึงช่วยกิจการบริหารกระแสการเงินได้สะดวกยิ่งขึ้น
 • ชำระคืนสะดวก ง่ายดายด้วยบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระสินเชื่อ
 • สำหรับผู้ประกอบการทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

 ลักษณะบริการ

ประเภทสินเชื่อ

เงินกู้ระยะยาว เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือลงทุนในธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจมา
ไม่เกิน 3 ปี และผ่านการฝึกอบรมหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานอื่นที่ บสย.เห็นชอบ

วงเงินสินเชื่อ

สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท

ระยะเวลา

สูงสุด 7 ปี

หลักประกัน

บสย. ค้ำประกันเต็มจำนวน โดยมีหรือไม่มีหลักทรัพย์ก็ได้

อัตราดอกเบี้ย

ขั้นต่ำ MRR + 2% ต่อปี โดยพิจารณาจากหลักทรัพย์ขณะเสนอคำขอ

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน บสย. คิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันในอัตรา 2.5% ต่อปี คำนวณจาก
  วงเงินค้ำประกัน โดยชำระล่วงหน้าเป็นรายปีก่อนวันครบกำหนดในแต่ละปี เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี
  (ยกเว้นค่าธรรมเนียมในปีแรก)
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • มีอายุกิจการไม่เกิน 3 ปี โดยพิจารณาจากการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือทะเบียนการค้า หรือเอกสารทางราชการ หรือเอกสารอื่นที่บสย.เห็นชอบ
 • ผ่านการฝึกอบรมหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจ อาทิ การจัดการการตลาด การบัญชี และการผลิต จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานอื่นที่ บสย.เห็นชอบ
 • เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยและดำเนินกิจการในประเทศไทย (กรณีบุคคลธรรมดาให้นับบุคคลธรรมดาและคู่สมรสเป็นผู้ขอสินเชื่อรายเดียว)
 • ประกอบกิจการหรือดำเนินธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดศีลธรรมอันดี
 • มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดิน มูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • เป็นลูกหนี้ปกติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีการตรวจสอบเครดิตบูโร
 • เป็นลูกหนี้ที่ธนาคารได้วิเคราะห์แล้วว่ามีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และมีความสามารถในการชำระหนี้คืนธนาคาร


เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 

เอกสารที่ต้องใช้

    กรณีบุคคลธรรมดา  

           กรณีนิติบุคคล

  ผู้กู้/
ผู้กู้ร่วม

     ผู้ค้ำประกัน/
คู่สมรส

     นิติบุคคล

ผู้มีอำนาจ
ลงนาม/ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 20%
เอกสารแสดงตน
สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

 

สำเนาใบสำคัญการสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

 

สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
(ไม่เกิน 1 เดือน)

หนังสือบริคณห์สนธิ (ไม่เกิน 3 เดือน)

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)

หนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล

เอกสารทางการเงิน
สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน

สำเนางบการเงินย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า
3 ปี

สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารด้านหลักประกัน
สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน, เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง (กรณีมีสิ่งปลูกสร้าง) สำเนาสมุดเงินฝาก (กรณีเงินฝากค้ำประกัน) เป็นต้น


หมายเหตุ: ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

วิธีการขอสินเชื่อ

 • ยื่นคำขอสินเชื่อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพที่ท่านสะดวก
 • ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ด้านล่าง

ลงทะเบียนยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์