พระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9 มุ่งมั่นสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้พสกนิกรยั่งยืน

“…พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า…”

หากจะรำลึกถึงสมเด็จพระราชินี ผู้ทรงงานหนักพระองค์หนึ่งของโลก พระนามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จะไม่มีไม่ได้ เนื่องจากพระองค์เคียงคู่ประกอบพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ครองราชย์ ล้วนเป็นที่ประจักษ์ต่อพสกนิกรชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งในการเสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรของรัชกาลที่ 9 จะต้องมีสมเด็จพระนางเจ้าฯ สมเด็จพระราชินีนาถ เสด็จฯ แทบทุกครั้ง

สมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระปณิธานกับการทรงงานหนักนี้ตามกระแสพระราชดำรัสไว้ความตอนหนึ่งว่า

“…ฉันจะทำได้อย่างไร …..เดินทำยิ้ม ๆ แล้วก็โบกมือให้เขา ฉันทำไม่ได้ เมื่อบางคนเข้ามาหาด้วยน้ำตาอาบหน้าทุกข์แสนสาหัส ฉันจะทนได้อย่างไร?…”

“การทำอะไรด้วยใจรัก ไม่เคยเบื่อหน่ายท้อถอยที่จะช่วยเช็ดน้ำตาให้เขา เราจะใช้อณูทุกอณูของมันสมองให้เป็นประโยชน์ที่จะช่วยเขาให้ได้”

“…พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า…”

สมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9 จึงทรงปฏิบัติมาตลอดพระชนมพรรษา ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ที่ยั่งยืน จนออกมาเป็นโครงการพระราดำริต่างๆ ต่อเนื่องกว่า 3 พันโครงการ เช่น โครงการหมู่บ้านศูนย์ศิลปชีพ โครงการจัดตั้งธนาคารอาหารชุมชน ฟาร์มตัวอย่าง ฯลฯ นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงเอาพระทัยใส่ในกิจการด้านสาธารณสุข โดยได้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย และหากเสด็จฯ เยือนต่างประเทศ ก็มักจะทรงถือโอกาสเสด็จฯทอดพระเนตรกิจการกาชาดของประเทศนั้น ๆ เพื่อทรงนำมาปรับปรุงกิจการสภากาชาดไทยอยู่เสมอ นับว่าเป็นความโชคดีอย่างหาที่สุดมิได้ที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยใต้เบื้องยุคลบาท

แสดงความคิดเห็น