“น้ำ ดิน ป่าไม้” พระราชทานหลักคิดเพื่อความยั่งยืนของ รัชกาลที่ 9

3 ทรัพยากรหัวใจหลักของชาติ กับอัฉริยภาพในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

“น้ำ ดิน ป่าไม้” พระราชทานหลักคิดเพื่อความยั่งยืนของ รัชกาลที่ 9

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานหลักคิดไว้มากมาย เพื่อพสกนิกรชาวไทยได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคง และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการบริหารจัดการเกี่ยวกับดิน น้ำ และป่าไม้ ที่เป็นทรัพยากรหลักและสำคัญต่อประเทศไทยที่เป็นประเทศเกษตรกรเพาะปลูก

น้ำ

“น้ำคือชีวิต” เป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 รับสั่งอยู่เสมอ พระองค์จึงทรงให้ความสำคัญ และโครงการพระราชดำริ 4,000 กว่าโครงการจึงเกี่ยวข้องกับน้ำทั้งสิ้น เพื่อหาแหล่งน้ำให้ราษฎรโดยการสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ำ คูคลอง และสร้างฝาย นอกจากนี้ยังทิ้งมรดกทฤษฎีฝนหลวง จากที่พระองค์ทรงตระหนักถึงช่วงนอกฤดูฝนเกษตรกรจะเดือดร้อน

ดิน

ดินไม่ดีย่อมเพาะปลูกไม่ได้ หากดินมีปัญหาย่อมต้องแก้ปัญหา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แก้ปัญหาเสมอ และล้วนทำได้จริงผ่านการทดลองด้วยพระองค์เอง อาทิ โครงการแก้ไขดินเปรี้ยว โครงการแกล้งดิน โครงการหญ้าแฝก ฯลฯ เป็นการพิสูจน์ว่าปัญหาทางธรรมชาติสามารถแก้ไขได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ยังได้พัฒนาดินเสื่อมโทรม ดินลูกรัง เขาหัวโล้น กว่า 60 ไร่ ที่จังหวัดราชบุรีซึ่งมีคนมาทูลเกล้าฯ ถวาย โดยมีหลักคิดการฟื้นฟูว่าไม่ให้ใครเข้าไปยุ่ง เพราะธรรมชาติจะเยียวยาตัวเอง ให้ปล่อยทิ้งไว้กว่า 5 – 6 ปี ปรากฎว่าดินกลับมาสมบูรณ์ตามธรรมชาติดังเดิม

ป่าไม้

หลักคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ต่อการฟื้นฟูป่าไม้ ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมาย แต่กลับ     แสดงถึงอัจฉริยภาพในการแก้ปัญหาที่หลายคนมองข้าม โดยพระองค์พระราชทานแนวคิดต่อพสกนิกรว่า การฟื้นฟูนั้นไม่ต้องทำอะไรมากมายเพราะธรรมชาติจะจัดการเอง ปล่อยทิ้งไว้ให้ระบบนิเวศดำเนินการ สังคมต้องไม่รบกวนและแยกตัวออกจากป่า

แสดงความคิดเห็น