“หออัครศิลปิน” ผลงานล้ำค่าของรัชกาลที่ 9 ผู้เป็นเลิศในศิลปะทั้งมวล

พระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญควบคู่กับการพัฒนาประเทศคือศิลปวัฒนธรรม ที่นอกจากจะทรงเป็นองค์อุปถัมภ์แล้ว พระองค์ยังทรงเป็นศิลปินที่มีพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ ในฐานะอัครศิลปินผู้ทรงงานอย่างโดดเด่น

“หออัครศิลปิน” สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ครองราชย์ครบ 50 ปี โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ใน พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของพระองค์ ในด้านหัตถกรรม, ด้านวรรณศิลป์, ด้านจิตรกรรม, ด้านถ่ายภาพ และด้านภูมิสถาปัตยกรรม

นอกจากนี้ ยังเป็นที่จัดแสดงประวัติ และผลงานอันล้ำค่าของศิลปินแห่งชาติทุกท่านในรูปแบบนิทรรศการภาพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและถ่ายทอดผลงานและภูมิปัญญาของ ศิลปินแห่งชาติทั้ง 4 สาขา คือ สาขาวรรณศิลป์ ศิลปะการแสดง ทัศนศิลป์ และสถาปัตยกรรม ภายใต้แนวคิด “อัครศิลปินรายล้อมด้วยศิลปินแห่งชาติ ซึ่งพระองค์ทรงให้การอุปถัมภ์”

ภายในจัดแบ่งเป็นห้องต่างๆ มีห้องนิทรรศการชั่วคราว ห้องนิทรรศการถาวรที่จัดแสดงผลงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รวมทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติ โดยใช้สื่อที่ทันสมัย

จัดแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติในสาขาศิลปะสถาปัตยกรรม

โดยห้องที่เป็นหัวใจสำคัญและพิเศษที่สุดคือห้อง “อัครศิลปิน” เป็นห้องจัดแสดงผลงานพระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด้านต่างๆ

ซึ่งตรงกลางห้องเป็นที่ประดิษฐานบุษบกไม้ประดับกระจกปิดทอง ภายในบุษบกประดิษฐานพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 จำลองบนพานแว่นฟ้า ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนพระองค์ “อัครศิลปิน”

พระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 สร้างด้วยทองคำหนัก 50 บาท ตรงกับการครองราชย์ครบ 50 ปี

ผลงานด้านจิตรกรรมฝีพระหัตถ์

งานด้านจิตรกรรมเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สนพระราชหฤทัยตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ และทรงศึกษาด้วยพระองค์เอง ทรงฝึกเขียนเองและทรงศึกษาจากตำราต่างๆ จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เท่าที่ปรากฏแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ ลักษณะหนึ่งเป็นภาพแบบเหมือนจริง (Realistic) อีกลักษณะหนึ่งคือ คตินิยมแบบลัทธิเอ็กซ์เพรสชั่นนิสต์ (Expressionism) และศิลปะแบบนามธรรม (Abstractionism)

ผลงานด้านภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระปรีชาสามารถในศิลปะแขนงต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่ง แต่งานที่ทรงเชี่ยวชาญและพอพระราชหฤทัยเป็นพิเศษคือ ศิลปะด้านการถ่ายภาพ โดยทรงฉายพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและบันทึกภาพประชาชน ภาพเหตุการณ์ต่างๆในยามเสด็จพระราชดำเนินไปในการประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อนำมาศึกษาในการช่วยเหลือราษฎร เมื่อยามว่างก็ทรงถ่ายภาพเพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ อีกทั้งยังศึกษาวิธีการล้าง อัด ด้วยตัวพระองค์เองได้อย่างดีเยี่ยม

ผลงานด้านหัตถกรรม

งานหัตถกรรมฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่สำคัญคือการต่อเรือใบ เนื่องจากพระองค์ทรงโปรดกีฬาเรือใบ และมีความสนพระราชหฤทัยในงานช่าง จึงโปรดที่จะต่อเรือใบพระที่นั่งด้วยพระองค์เอง

แบบจำลองเรือซูเปอร์มด

ผลงานด้านวรรณศิลป์

พระอัจฉริยภาพด้านวรรณศิลป์จะเห็นได้จากผลงานพระราชนิพนธ์ซึ่งพระราชนิพนธ์เล่มแรก ได้แก่ พระราชานุกิจรัชกาลที่ 8 และพระราชนิพนธ์แปลต่างๆ ได้แก่ นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ ติโต และผลงานพระราชนิพนธ์เรื่อง “พระมหาชนก” และ “ทองแดง” ซึ่งทั้งหมดเป็นที่ประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถด้านการทรงใช้ภาษาในงานวรรณกรรมของพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระอัจฉริยภาพในศาสตร์และศิลป์ในทุกสาขา ทรงสร้างสรรค์ผลงานด้วยจิตวิญญาณของความเป็นศิลปินโดยเนื้อแท้ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินานัปการ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้กับศิลปินและประชาชนดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท

“หออัครศิลปิน” สถานที่ตั้ง : ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2986-5020 เวลาทำการจันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น. ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้าชม

แสดงความคิดเห็น