เรื่องเล่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระผนวช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระผนวช

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2499 ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รอเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานพระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท เพื่อมีพระราชดำรัสแก่ราษฎรก่อนที่จะทรงพระผนวช ใจความตอนหนึ่งว่า

“ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ท่านทั้งปวงมาร่วมประชุมกัน ณ ที่นี้ ขอถือโอกาสแจ้งดำริที่จะบรรพชาอุปสมบทให้บรรดาอาณาประชาราษฎรทราบทั่วกัน”

พระราชดำรัสแก่ราษฎร สร้างความปลื้มปีติไปทั่วในพระราชศรัทธา และมีการถ่ายทอดเสียงไปทั่วประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระผนวชที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2499 โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชิรญาณวงศ์  ทรงเป็นพระราชอุปัชฌาย์ แล้วเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติสมณวัตรในสำนักสมเด็จพระราชอุปัชณาย์ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2499 ระยะเวลาทรงผนวช 15 วัน

ตามพระราชประวัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้าจากเจ้าพระยานิวส์ ระบุว่า แม้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จะได้ทรงผนวชตามราชประเพณี แต่ก็ทรงผนวชด้วยพระราชศรัทธาที่ตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เพราะเปี่ยมไปด้วยพระปัญญา และได้ทรงปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด หากเป็นบุคคลธรรมดาสามัญจะกล่าวได้ว่า “บวชด้วยศรัทธา”

แสดงความคิดเห็น