ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเห็นคุณค่า “ป่าไม้” ก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่จะดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาป่าไม้ให้กลับมาสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

 

ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อการหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์และสัตว์ ต่างล้วนต้องอาศัยพึ่งพากันอย่างปฏิเสธไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ป่าไม้  ได้ถูกทำลายลงไปมาก นำมาซึ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นฝนตกไม่ตามฤดูกาล เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ หน้าดินขาดความอุดมสมบูรณ์ สุดท้ายผลกระทบย่อมตกมาอยู่กับมนุษย์เอง

จากปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา และทวีคูณหนักขึ้นเรื่อยๆ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว นั่นคือ ป่าไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อมวลมนุษย์ชาติเป็นอย่างมาก เพราะป่าไม้มีประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการควบคุมสภาพดินฟ้าอากาศให้อยู่ในสภาวะปกติ รักษาต้นน้ำ ลำธาร พันธุ์พืชนานาชนิด ตลอดจนสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในธรรมชาติให้สามารถดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมได้อย่างเป็นปกติสุข

ด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่จะดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา ป่าไม้ ให้กลับมาสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง โดยเฉพาะ ป่าไม้ ที่เป็นแหล่งของต้นน้ำลำธาร จึงก่อให้เกิดโครงการเกี่ยวกับการพัฒนา และบำรุงป่าไม้จำนวนมากทั่วประเทศ

เราจะเห็นโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริเกี่ยวการฟื้นฟูสภาพป่าด้วยวัฏจักรธรรมชาติ โดยมีวิธีการเรียบง่าย ประหยัดเวลาในการดำเนินการ และส่งเสริมระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ โดยใช้แนวคิดง่าย 3 วิธี ดังต่อไปนี้

1.“ถ้าเลือกได้ที่ที่เหมาะสมแล้ว ก็ทิ้งป่านั้นไว้ตรงนั้นไม่ต้องไปทำอะไรเลย ป่าจะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นป่าสมบูรณ์โดยไม่ต้องไปปลูกเลยสักต้นเดียว”

2.“ไม่ไปรังแกป่าหรือตอแยต้นไม้ เพียงแต่คุ้มครองให้ขึ้นเองได้เท่านั้น”

3.“ในสภาพป่าเต็งรัง ป่าเสื่อมโทรม ไม่ต้องทำอะไร เพราะตอไม้ก็จะแตกกิ่งออกมาอีก ถึงแม้ต้นไม้ไม่สวยแต่ก็เป็นต้นไม้ใหญ่ได้”

นอกจากนี้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เราคุ้นหูกันดี เช่น ศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ใช้แนวคิด “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ซึ่งหมายความว่า  การปลูกป่า 3 อย่าง คือ ป่าสำหรับไม้ใช้สอย ป่าสำหรับเป็นไม้ผล และป่าสำหรับเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งราษฎรสามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างเกื้อกูล นอกจากนี้ยังได้ประโยชน์อย่างที่ 4 อันเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำอีกด้วย รวมถึงการให้ความสำคัญสำหรับการปลูกป่าชายเลน ที่เป็นแนวพระราชดำริการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ของพื้นที่ชายฝั่งทะเลและอ่าวไทย ซึ่งเป็นแนวป้องกันลมและการกัดเซาะชายฝั่ง อีกทั้งเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ให้อยู่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิม

 

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัต (เขาเจ้าลายใหญ่) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์ที่จะอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัตไว้เพื่อเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่า หรือพันธุ์พืชที่สนับสนุนต่อระบบนิเวศน์ รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม เข้าไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่ผืนป่าอย่างเท่าเทียมกันในรูปแบบวนอุทยาน นำมาสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชนในบริเวณพื้นที่ของโครงการฯ

โครงการอนุรักษ์และพื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์ เกิดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสมดุลระหว่างกัน โดยโครงการฯ มีเป้าหมายสร้างการมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน ท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกให้มีความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

ปัจจุบัน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีมากกว่า 3,000 โครงการ ซึ่งทุกโครงการล้วนมุ่งหวังให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอนุรักษ์ป่าไม้ที่มุ่งหวังรักษาผืนป่าให้อยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป

 

แสดงความคิดเห็น