“คลองลัดโพธิ์” เปิดทางน้ำไหล แก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองกรุงและปริมณฑล

“โครงการคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ยังมีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำ โดยความร่วมมือของกรมชลประทานและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการศึกษา วิจัย ผลิตกังหันพลังน้ำ สร้างทางเลือกการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ เพื่อลดสภาวะโลกร้อน และประหยัดการผลิตพลังงานอื่นๆ

เป็นที่ทราบกันดีว่าประชาชนที่อาศัยอยู่สองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ต้องพบกับปัญหาน้ำท่วมอยู่ตลอดทุกปี โดยเฉพาะอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ที่ต้องประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก เนื่องด้วยลักษณะพื้นที่คดเคี้ยว โอบล้อมด้วยแม่น้ำ ติดชายทะเล ยิ่งไปกว่านั้นหากวันใดที่มีฝนตกลงมาอย่างหนัก ยิ่งทำให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความยากลำบาก เกิดความล่าช้าในการระบายน้ำลงสู่ทะเล จึงทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่และมีน้ำขังเป็นเวลานาน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงศึกษาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนในพื้นที่ จึงเป็นที่มาของ “โครงการคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ซึ่งมีหลักการ “เบี่ยงน้ำ” โดยใช้คลองลัดโพธิ์เป็นทางลัดระบายน้ำที่ท่วมทางสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเล อาจจะกล่าวได้ว่าคลองลัดโพธิ์ เป็นเส้นทางลัดของน้ำให้ไหลลงสู่ทะเลได้รวดเร็ว สะดวกยิ่งขึ้น เพราะเมื่อดูผลลัพธ์ที่ได้แล้ว คลองลัดโพธิ์สามารถลดระยะทางการไหลของแม่น้ำเจ้าพระยาจาก 18 กิโลเมตร ให้เหลือแค่ระยะทาง 600 เมตรเท่านั้น รวมถึงลดเวลาการเดินทางของน้ำจาก 5 ชั่วโมง ให้เหลืองเพียงแค่ 10 นาที

ศักยภาพของ “โครงการคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ช่วยลดผลกระทบน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จากสภาวะน้ำเหนือไหลหลากของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่สองชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยในแต่ละวันนั้น คลองลัดโพธิ์ สามารถระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยได้ถึง 40 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน

นอกจากนี้ “โครงการคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ยังมีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำ โดยความร่วมมือของกรมชลประทานและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการศึกษา วิจัย ผลิตกังหันพลังน้ำ สร้างทางเลือกการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ เพื่อลดสภาวะโลกร้อน และประหยัดการผลิตพลังงานอื่นๆ

ทั้งนี้ คลองลัดโพธิ์ ตั้งอยู่บริเวณเขตจังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร ในตำบลทรงคะนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จดำเนินทางชลมารคทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553

แสดงความคิดเห็น