แนวพระราชดำริ สู่การปรับใช้ในการทำธุรกิจ

ทำให้พระองค์ทราบถึงปัญหาของคนชนบทในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไป เช่นเดียวกับการทำธุรกิจ หรือ Startup ที่เราทุกคนสามารถนำกระบวนการทำงานของพระองค์มาใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินงาน

แนวพระราชดำริ สู่การปรับใช้ในการทำธุรกิจ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นผลสืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วประเทศ ทำให้พระองค์ทราบถึงปัญหาของคนชนบทในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไป เช่นเดียวกับการทำธุรกิจ หรือ Startup ที่เราทุกคนสามารถนำกระบวนการทำงานของพระองค์มาใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินงาน

ในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงทอดพระเนตร ทรงศึกษา โดยพระองค์จะตรวจสอบแผนที่ เรียกเจ้าหน้าที่มาสอบถาม แล้วทรงคิดออกมาเป็นแผนงาน ภายใต้หลักการทำงานที่สำคัญคือ โครงการฯ ต้องสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่ราษฎรกำลังประสบอยู่ได้อย่างเร่งด่วนและมีผลดีในระยะยาว โดยที่การพัฒนานั้นต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอนตามความจำเป็นและประหยัด และเมื่อเห็นว่าสามารถทำโครงการนั้นได้ จึงทรงตัดสินพระราชหฤทัยให้ดำเนินการ

จาก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้เราสามารถศึกษา เรียนรู้ น้อมนำวิธีการทำงานของพระองค์ที่นำปัญหา ความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่จากการเสด็จฯ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย สู่การโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย มาเป็นแบบอย่าง นำมาปรับใช้ในการเริ่มต้นทำธุรกิจ หรือ Startup โดยใช้หลักการ “ความเข้าใจ เข้าถึง และการพัฒนา” ซึ่งเป็น Business Model ง่ายๆ ในการตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า คือการเข้าใจปัญหาของผู้คนส่วนใหญ่ที่ยังต้องพบเจอ และไม่ได้รับการแก้ไข  หลังจากนั้นจึงเริ่มทำการศึกษา หาวิธีการจะทำอย่างไรให้ปัญหาหมดไปในที่สุด

แสดงความคิดเห็น