“จิตรลดา” ที่ประทับในหลวงรัชกาลที่ 9 วังที่ไม่เหมือนที่ใดในโลก

“โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา” ยึดหลักแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสามารถพึ่งพาตนเองได้

“จิตรลดา” ที่ประทับในหลวงรัชกาลที่ 9 วังที่ไม่เหมือนที่ใดในโลก

ภาพวาดในจินตนาการเมื่อนึกถึงพระราชวังของคนส่วนใหญ่ คือภาพของความหรูหรา สะดวกสบาย สวยงาม  แต่เมื่อเอ่ยถึง “พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน” ภาพเหล่านั้นที่วาดมาจะหายไปในพริบตา เพราะที่แห่งนี้ไม่ใช่เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เท่านั้น แต่พระองค์ยังโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ขึ้นภายในบริเวณโดยรอบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 เพื่อใช้ดำเนินงานศึกษา ทดลอง และวิจัย โดยมุ่งหาวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้านการเกษตรต่างๆ

“โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา” ยึดหลักแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์

พื้นที่ของโครงการส่วนพระองค์นี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.โครงการแบบไม่ใช่ธุรกิจ อาทิ ป่าสาธิต นาข้าวทดลอง เป็นต้น

และ 2.โครงการกึ่งธุรกิจ อาทิ กลุ่มงานที่เกี่ยวกับนม เป็นต้น

อาจจะกล่าวได้ว่า ไม่มีพระราชวังใดในโลกเหมือนพระตำหนักจิตรลดา ที่เต็มไปด้วยบ่อเลี้ยงปลา ฟาร์มโคนม อีกทั้งโรงสี และโรงงานหลากหลาย สถานที่แห่งนี้มีภูมิทัศน์ร่มรื่นด้วยหมู่ไม้น้อยใหญ่ เขียวขจีไปด้วยนาข้าวทดลอง สวนป่า และพรรณไม้นานาชนิด จึงกล่าวได้ว่าประเทศไทยไม่มีช่องว่างระหว่างเกษตรกรกับพระมหากษัตริย์

เรียบเรียงจาก : หนังสือ ๙๙ เรื่องที่ยิ่งใหญ่ในหลวงรัชกาลที่ ๙

แสดงความคิดเห็น