“ศูนย์การศึกษาฯ อ่าวคุ้งกระเบน” พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติด้านการอนุรักษ์ ตามแนวพระราชดำริ

ด้วยพระบารมี และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีพระราชดำรัสก่อให้เกิด ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการที่มีความสำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย

“ศูนย์การศึกษาฯ อ่าวคุ้งกระเบน”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี “ให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสม จัดทำโครงการพัฒนาด้านอาชีพการประมงและการเกษตร ในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเล และจังหวัดจันทบุรี” หลังจากนั้น ทางจังหวัดจันทบุรีจึงได้ร่วมกันหารือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนินการพิจารณา และกำหนดพื้นที่บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นพื้นที่จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในที่สุด

ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองขุด อำเภอท่าไม้ จังหวัดจันทบุรี โดยมีพื้นที่ครอบคลุมอ่าวคุ้งกระเบน รวมถึงชายฝั่งโดยรอบ รวมพื้นที่ 2,000 ไร่ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่รอบนอก ได้แก่ พื้นที่เขตตำบลคลองขุด ตำบลสนามไชย และพื้นที่ใกล้เคียงเขตหมู่บ้านประมงตลอดแนวชายฝั่งทะเล และเขตเกษตรกรรมประมาณ 32,000 ไร่

สำหรับพื้นที่ภายในศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  มีการดำเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ไม่ว่าจะเป็น กุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนาไม ปลากะพงขาว ปูม้า รวมถึงการจัดทำโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำให้กับสมาชิกสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน และสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ ในเรื่องเทคนิคการเลี้ยงกุ้งขาว ช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อให้เกษตรกรประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยง สร้างรายได้ให้ครอบครัว และลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรค

เช่นเดียวกับด้านการเกษตรที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผสมผสาน ใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ ปลูกผักชนิดต่างๆ หมุนเวียนไปตามฤดูกาล โดยผลไม้ที่ปลูกตามแนวทางการเกษตรที่ดี ได้แก่ แก้วมังกร ชมพู่ทับทิมจันทร์ มะกอกฝรั่ง และน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง ด้านพืชไร่หมุนเวียน และไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูก ได้แก่ ข้าวโพดหวาน และแก่นตะวัน

ปัจจุบัน ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาระบบธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น หน่วยสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกะชัง และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

ด้วยพระบารมี และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีพระราชดำรัสก่อให้เกิด ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการที่มีความสำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่พลิกฟื้นผืนป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง โดยเฉพาะป่าชายเลนที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศของประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น