พระตำหนักประจำภาคในหลวงรัชกาลที่ 9

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชกรณียกิจเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วราชอาณาจักรอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉลี่ยปีละราว 7-8 เดือน จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างตำหนักขึ้น 3 แห่งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคอีสาน

พระตำหนักประจำภาคในหลวงรัชกาลที่ 9

นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชกรณียกิจเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วราชอาณาจักรอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉลี่ยปีละราว 7-8 เดือน จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างตำหนักขึ้น 3 แห่งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคอีสาน สำหรับใช้เป็นที่ประทับขณะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์ นอกเหนือจาก “วังไกลกังวล” อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่เสด็จฯ แปรพระราชฐานเป็นประจำ

โดยพระตำหนักที่สร้างขึ้นใหม่ในแต่ละภาค ดังต่อไปนี้

1.พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่

2.พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส

 

3.พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร

พระตำหนักทั้ง 3 แห่ง ได้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์ราชันที่ทรงนำความผาสุกมาสู่พสกนิกรชาวไทยอย่างยั่งยืน

 

เรียบเรียงจาก : หนังสือ ๙๙ เรื่องที่ยิ่งใหญ่ในหลวงรัชกาลที่ ๙

แสดงความคิดเห็น