แนวทางเกษตรแบบพอเพียงตามรอย “พ่อ”

เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอย่างเป็นขั้นตอน เป็นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอย่างเป็นขั้นตอน เป็นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ในพื้นที่ที่เหมาะสม ประสงค์ให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคง ซึ่งหมายถึงความยั่งยืนของเกษตรกรในอาชีพ อันได้แก่ การมีพออยู่ พอกิน เมื่อเหลือจึงเก็บขาย
เริ่มจากการสร้างฐานการผลิตบนความพอเพียง เน้นการผลิตที่พึ่งพาตนเอง ซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นเรื่องของการจัดสรรพื้นที่การเกษตรออกเป็น 4 ส่วน คือ 30 : 30 : 30 : 10

แนวทางเกษตรแบบพอเพียงตามรอย “พ่อ”

เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอย่างเป็นขั้นตอน เป็นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ในพื้นที่ที่เหมาะสม ประสงค์ให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคง ซึ่งหมายถึงความยั่งยืนของเกษตรกรในอาชีพ อันได้แก่ การมีพออยู่ พอกิน เมื่อเหลือจึงเก็บขาย

เริ่มจากการสร้างฐานการผลิตบนความพอเพียง เน้นการผลิตที่พึ่งพาตนเอง ซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นเรื่องของการจัดสรรพื้นที่การเกษตรออกเป็น 4 ส่วน คือ 30 : 30 : 30 : 10

ภาพจาก kasetorganic.com

ส่วนแรกนั้น ให้ขุดสระกักเก็บน้ำจำนวน 30% ของพื้นที่ทั้งหมด เนื่องจากการเกษตรจำเป็นต้องใช้น้ำ

ส่วนที่สอง ให้ปลูกข้าว จำนวน 30% ของพื้นที่ เพราะครอบครัวต้องกินต้องใช้ สำหรับเป็นแหล่งอาหารหลัก

ส่วนที่สาม ให้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น จำนวน 30% เก็บดอกผลไว้กินไว้ขาย เสริมสร้างรายได้ส่วนหนึ่งอีกทาง

และส่วนที่สี่ เป็นพื้นที่สำหรับใช้สร้างสิ่งปลูกสร้างเช่น ที่อยู่อาศัย โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ฉาง จำนวน 10% ของพื้นที่

ซึ่งจำนวนสัดส่วนของพื้นที่นี้ทั้งหมดสามารถปรับเพิ่มหรือลด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แต่ละแห่งได้ตามสะดวก

ซึ่งเกษตรทฤษฎีใหม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่น้อย หรือสวนที่มีขนาดเล็กหรือสวนในบ้าน โดยมี 3 แนวทางในการจัดการดังนี้

1.จัดสรรพื้นที่อย่างเหมาะสม

เพื่อใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งสำหรับการปลูกพืชผักและการเก็บน้ำสำหรับเพาะปลูก หากมีพื้นที่น้อยมากๆ อาจเลือกปลูกเป็นสวนแนวตั้งหรือสวนแขวนก็ได้เช่นกัน

2.ปลูกพืชแบบผสมผสาน

จะทำให้มีพืชผักไว้กินเองหรือขายได้หลายประเภท พร้อมช่วยรักษาสมดุลธรรมชาติ และพืชบางชนิดยังเกื้อกูลกัน จึงช่วยลดการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงได้ในตัว หากเป็นไปได้ควรหมุนเวียนปลูกพืชชนิดต่างๆ สลับกันไป

3.ใช้งบประมาณอย่างประหยัด

สำหรับผู้ที่ไม่มีที่ดินหรืออุปกรณ์และภาชนะสำหรับการเพาะปลูก ไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาเพราะจะเป็นการสิ้นเปลือง ใช้วิธีดัดแปลงหรือนำสิ่งของที่เหลือใช้ เช่น ตะกร้า กระป๋อง หรือลังไม้เก่า ซึ่งสามารถปลูกพืชผักลงไปได้ จะเป็นการประหยัดและลดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก

ในการจัดการเกษตรตามแนว “ทฤษฎีใหม่” ให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ประเด็นสำคัญ คือการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน น้ำ แรงงาน และรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น อันจะนำไปสู่การผลิตที่เกิดรายได้ และสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งตรงกับหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำรัสแก่ชาวไทย ที่ทรงเน้นย้ำแนวทางการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง รู้จักพอประมาณ คำนึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ตระหนักถึงลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนมีคุณธรรมเป็นกรอบในการดำเนินชีวิต

เรียบเรียงจาก : หนังสือคู่สร้างคู่สม ฉ.967 / kasetorganic.com

แสดงความคิดเห็น