ปณิธานสูงสุดของ “มหาราช” นาม “ภูมิพล”

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ปณิธานสูงสุดของ “มหาราช” นาม “ภูมิพล”

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 คณะรัฐบาลนำโดย นายปรีดี พนมยงค์ นายกรัฐมนตรี ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กราบบังคมทูลฯ ขอพระราชทานอัญเชิญพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบต่อจากพระบรมเชษฐาธิราช เป็นพระมหากษัตริย์ไทยลำดับที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ซึ่งในขณะนั้นยังทรงศึกษาไม่จบและไม่บรรลุนิติภาวะ จึงยังมิได้ทรงประกอบพิธีพระบรมราชาภิเษก

ต่อมาหลังเสด็จนิวัติแผ่นดินในปี พ.ศ.2491 หลังทรงประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ได้โปรดเกล้าฯ จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จขึ้นครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2491 โดยพระปฐมบรมราชโองการในวันนั้นว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ตามคำบอกเล่าของดร.สุเมธ ตันติเวชกุล อดีตเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อปี พ.ศ.2555

ในระหว่างที่มีพระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงหลั่งทักษิโณทก ตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจปกครองราชอาณาจักรโดยทศพิธราชธรรม

สำหรับ “ทศพิธราชธรรม” ไว้ว่ามีอยู่ด้วยกัน 10 ประการคือ

  1. ทาน
  2. ศีลการสังวรรักษากายวาจาให้สะอาดปราศจากโทษ
  3. เสียสละ บริจาค
  4. ความชื่อตรง
  5. ความอ่อนโยน
  6. การกำจัด ความเกียจคร้านและความชั่ว
  7. ความไม่โกรธ
  8. การไม่เบียดเบียนผู้อื่นตลอดจนสัตว์อื่นๆ ให้ทุกข์ยาก
  9. ความอดทนต่อสิ่งที่ควรอดทนเป็นเบื้องหน้า
  10. การปฏิบัติไม่ให้ผิดจากการที่ควร ไม่ควรและดำรงอาการคงที่ ไม่ให้พิการด้วยความยินดียินร้าย
แสดงความคิดเห็น