BBL INFO

banner

บทความทั้งหมด

BBL INFO

2018 ต้องเข้าถึงชาวกัมพูชาด้วย Application

รู้หรือไม่ว่า จำนวนประชากร 15.76 ล้านคนของกัมพูชา มีเลขหมายโทรศัพท์ถึง 19.7 ล้านกว่าเลขหมายโทรศัพท์ ส่งผลให้การเข้าถึงเทคโนโลยีโทรคมนาคมและการสื่อสารข...
565 | 02/04/2018