เปิดแผนพัฒนา ศก.ชาติ วางเป้า ปท.หลุดพ้นรายได้ปานกลางใน 10 ปี

AEC Center
24/04/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 15 คน
เปิดแผนพัฒนา ศก.ชาติ วางเป้า ปท.หลุดพ้นรายได้ปานกลางใน 10 ปี
banner
นางสาวสุนันทา กังวานกุลกิจ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ภาครัฐและหลายภาคส่วนหนุน Trade Facilitation เพื่อยกระดับการค้า และแนวโน้มการนำเข้า–ส่งออกของ SME ไทย ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยุค 4.0 โดยมีการวางเป้าหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์การค้าระหว่างประเทศให้ทุกภาคส่วน เตรียมพร้อมและมีความทันต่อเทคโนโลยีที่จะเข้ามาสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยเฉพาะ  SME ไทยในภูมิภาคต่าง ๆ ที่เปรียบดั่งฟันเฟืองเศรษฐกิจของชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทางเศรษฐกิจไทย ผลักดันให้เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางลงทุนในภูมิภาค ด้านนายวรรณวิทย์ อาขุบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ศักยภาพและแนวโน้มการแข่งขันด้วย Trade Facilitation ของผู้ประกอบการไทยว่า สถานการณ์ปัจจุบันนั้นประเทศไทยเปรียบเสมือนปลาที่ไม่รู้จักน้ำ ว่ายอยู่ในแหล่งน้ำที่ไม่คุ้นเคย ไม่รู้จัก จากกฎระเบียบและขั้นตอนทางกฎหมาย รวมถึงเทคโนโลยีที่เข้ามาหนุนในภาคธุรกิจต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ที่สำคัญข้อกฎหมายของไทยยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายสากล (องค์การการค้าโลก หรือ World Trade Organization : WTO)  ซึ่งเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2013 WTO ได้มีข้อกำหนด Trade Facilitation ให้กับประเทศด้อยพัฒนาได้เข้ามาในกลไกตลาด นายวรรณวิทย์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2015 เห็นชอบในเรื่องการแจ้งบทบัญญัติที่ไทยพร้อมปฏิบัติได้ทันทีเมื่อความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้ามีผลบังคับใช้ (Category A) รวม 131 บทบัญญัติ และเห็นชอบระยะเวลาปรับตัวสำหรับบทบัญญัติที่ต้องใช้เวลาในการปรับตัว (Category B) รวม 12 บทบัญญัติ นอกจากนี้ยังให้กระทรวงพาณิชย์แจ้งมติจากคณะรัฐมนตรีไปยังองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO)  ด้วย สำหรับความคืบหน้าในเรื่องระบบอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) ในประเทศไทยนั้น นางสาวศศิธร พลัตถเดช  รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การผลิตและบริการ กล่าวว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติจะวางยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี โดยแบ่งออกเป็นแผน 4 แผนระยะกลาง แผนละ 5 ปี ซึ่งเป้าหมายที่ได้วางไว้เพื่อขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยหลุดจากกลุ่มประเทศที่มีประชากรมีรายได้ 1,200 เหรียญสหรัฐต่อคน ขึ้นมาเป็น 12,000 เหรียญสหรัฐต่อคน ภายใน 10 ปี และ GDP ประเทศต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5  โดยตัวเลขในปี 2015 ที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 2.8 และคาดการณ์ว่าในปีหน้า (2017) จะโตเพียงแค่ร้อยละ 3.3 ในปัจจุบันใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งภายในปีนี้ 2016 จะเริ่มปรับมาใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยในแผนดังกล่าวได้มีการวางเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ในด้านยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน จะมีการพัฒนาโลจิสติกส์ การสื่อสาร คมนาคม การขนส่งมนุษย์และสินค้า พร้อมกับพัฒนานโยบายและกฎระเบียบ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานหน่วยงานรัฐ ซึ่งจะมีการลดขั้นตอนการทำงานให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น และเอกสารจะพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นด้วย นอกจากนี้ อนาคตการค้าไทยภายใต้กรอบการค้าโลก นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ รองประธานอนุกรรมการเพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์ ชี้แจงว่า ขณะนี้ทางภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการปรับลดกระบวนการเรื่องเอกสาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ โดยเริ่มจากสินค้าหลัก  5 ประเภท เพื่อเป็นกรณีศึกษา ประกอบด้วย น้ำตาล ข้าว ยางพารา ประมง ปศุสัตว์ และวัตถุอันตราย นางจันทิมา ได้ยกตัวอย่างกรณีสินค้าน้ำตาล จากเดิมมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 9 แห่ง การดำเนินการ 18 ขั้นตอน และมีการใช้เอกสาร 586 ฉบับ รวมถึงกฎหมายที่ต้องรู้อีก 13 ฉบับ โดยมีการวางเป้าหมายเพื่อลดขั้นตอนต่าง ๆ ให้น้อยลงที่สุด และปรับลดการใช้กระดาษลง เพื่อผลักดันให้เห็นว่าไทยได้สร้างความสะดวกสบายลดขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานรัฐและเอกชนได้ จากการศึกษาพบว่า การดำเนินเรื่องเอกสารจะมีการขอบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านทุกครั้ง ทุกหน่วยงาน ซึ่งส่วนนี้สามารถปรับลดได้โดยนำกรณีศึกษาจากโรงพยาบาลรามาธิบดีที่สามารถใช้แค่ชื่อจริงกับนามสกุล โดยทางโรงพยาบาลมีการประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอดูทะเบียนราษฎร์ ก็สามารถทำบัตรประจำตัวผู้ป่วยที่โรงพยาบาลได้ จากโมเดลนี้ทำให้สามารถปรับลดเอกสารลงได้ รวมถึงจะปรับลดขั้นตอนการลงลายเซ็นอนุมัติให้ผ่านบุคคลน้อยลงและใช้ใบอนุญาตฉบับเดียวสามารถนำไปใช้ได้ทั้งหมด รวมถึงขยายอายุการใช้งานใบอนุญาต และทำให้ที่ทำการราชการกลายเป็น One Stop Service ได้ ทั้งนี้ นางจันทิมา ยังเสริมอีกว่า สำหรับการพัฒนาระบบที่กล่าวมานั้นต้องไม่ลืมที่จะพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบ อย่างเช่น องค์กรภาคเอกชนได้มีการนำ E-Commerce เข้ามาใช้ให้กับผู้สูงวัย ผ่านทาง Website ซึ่งภาคเอกชนได้มีการเตรียมแผนความพร้อมในการปรับตัว เป็นการจัดการเตรียมความพร้อมที่ดี โดยภาครัฐจะมีการนำความรู้ต่าง ๆ เข้ามาอบรมควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงระบบที่กำลังเกิดขึ้น Bangkok Bank SME มีบริการสินเชื่อเพื่อการส่งออกในหลายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองทั้งวงจร ท่านสามารถส่งสินค้าขายถึงปลายทางด้วยบริการแบบเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้านทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สายด่วน 1333 กรอบยุทธศาสตร์ sme

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

ธนาคารกรุงเทพ หนุน SME ไทย เปิดห้องให้ความรู้การค้าการลงทุนในกัมพูชา AEC Center

ธนาคารกรุงเทพ หนุน SME ไทย เปิดห้องให้ความรู้การค้าการลงทุนในกัมพูชา

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดงาน AEC Investment Clinic : Cambodia ซึ่งเป็นการจัดครั้งที่ 3 โดยก่อนหน้านั้นเป็นเรื่องราวของประเทศเวียดนาม ลาว และอิน...
19 | 28/05/2016
เปิดแผนพัฒนา ศก.ชาติ วางเป้า ปท.หลุดพ้นรายได้ปานกลางใน 10 ปี AEC Center

เปิดแผนพัฒนา ศก.ชาติ วางเป้า ปท.หลุดพ้นรายได้ปานกลางใน 10 ปี

นางสาวสุนันทา กังวานกุลกิจ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ภาครัฐและหลายภาคส่วนหนุน Trade Facilitation เพื่อยกระดับการค้า และแนวโน้มการน...
15 | 24/04/2016
ส่องพฤติกรรมการค้าเวียดนาม AEC Center

ส่องพฤติกรรมการค้าเวียดนาม

เมื่อดูที่พฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดเวียดนาม สังเกตได้ว่าเวียดนามเป็นประเทศที่ยาวติดทะเลระยะทาง 3,300 กิโลเมตร และพฤติกรรมการบริโภคตั้งแต่ตอนบนจรดตอนใ...
12 | 27/04/2016
banner
banner