สคร. แนะระเบียบนำเข้าสินค้าจีน จี้ SME ไทย ใช้ E-Commerce

How to Go Inter
01/06/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 10 คน
สคร. แนะระเบียบนำเข้าสินค้าจีน จี้ SME ไทย ใช้ E-Commerce
banner
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน (สคร. เซี่ยเหมิน) เปิดเผยว่า โอกาสการค้าทางธุรกิจที่เกิดจากเขตการค้าเสรีของจีน ได้แก่ เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ ฝูเจี้ยน เทียนจีน และกวางตุ้ง ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการสามารถใช้สิทธิพิเศษทางการค้าในเขตการค้าเสรีได้ โดยก่อนการลงทุนผู้ประกอบการต้องมีความรู้ความเข้าใจ  และศึกษาความเคลื่อนไหวในตลาดจีนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ได้จากบริษัทวิจัย  เพื่อเป็นปัจจัยในการตัดสินใจดำเนินการต่าง ๆ สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายนั้น แพลตฟอร์ม E-Commerce เป็นช่องทางการค้าที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประเทศจีน สคร.เมืองเซี่ยเหมิน แนะนำว่า ผู้ประกอบการชาวไทยควรร่วมมือกับผู้ประกอบการชาวจีน  ที่มีประสบการณ์ในการจำหน่ายสินค้าไทยบนเว็บไซต์ เนื่องจากการจำหน่ายสินค้าผ่านเว็บไซต์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับด้านต่าง ๆ ต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์ในตลาด อาทิ การส่งของ การชำระเงิน ฯลฯ ซึ่งผู้ประกอบการไทยไม่สามารถดำเนินการได้เองตามลำพังในตลาดจีน ในส่วนของผู้ที่ต้องการทำการค้าผ่านตัวแทนในจีน ผู้ประกอบการต้องเลือกบริษัทตัวแทนฯ โดยทำการศึกษาข้อมูลทุกอย่างและละเอียด ทำการสืบประวัติการดำเนินการของบริษัทว่า บริษัทดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ จะได้ไม่เกิดปัญหาเรื่องธุรกรรมการเงินตามมา สำหรับสินค้าอาหาร ต้องมีการดำเนินการตามระเบียบการนำเข้าและมาตรฐานของประเทศจีน  (CIQ) ที่เปรียบเสมือนคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ของไทย รวมถึงต้องมีใบรับรอง (Certificate) ได้รับอนุญาตจาก Sanitary Quarantine Service of China และหน่วยงาน Inspection and Administration of Import and Export Food Label ภาษาจีน ก่อนทำการซื้อขาย  ต้องมีการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากฝ่ายจีน  เพื่อตรวจสอบสถานะและข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท เป็นการยืนยันตัวตนของคู่ค้า แต่ผู้ประกอบการชาวไทยควรเดินทางไปพบปะทำความรู้จักคู่ค้าจากจีนกันก่อน ส่วนเรื่องการโอนเงิน  ควรโอนเข้าบัญชีกลางของบริษัทคู่ค้า ซึ่งไม่ใช่บุคคล  และก่อนโอนควรใช้โทรศัพท์ติดต่อผู้รับเงิน เพื่อยืนยันการโอน เนื่องจากมีผู้ประกอบการถูก Hacker โดยใช้ E-mail Address ที่คล้าย ๆ กับคู่ค้า และหลอกให้ผู้ประกอบการไทยโอนเงินเข้าบัญชีของ Hacker ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายและไม่สามารถดำเนินคดีได้ นอกจากนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ยังแนะเพิ่มเติมอีกว่า ผู้ที่ต้องการนำเข้าสินค้าสู่ตลาดจีน ต้องมีใบอนุญาตนำเข้า สามารถยื่นขอได้ที่หน่วยงาน Foreign Trade and Economic Cooperation โดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะว่าจ้างบริษัทเทรดดิ้งที่มีใบอนุญาตนำเข้า  เป็นผู้ดำเนินการนำเข้าให้  และเมื่อสินค้ามาถึงท่าเรือหรือสนามบิน  ก็เริ่มดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1.   แจ้งชำระภาษีศุลกากร โดยการแจ้งกรอกแบบฟอร์มยื่นเรื่องชำระภาษี พร้อมเอกสารแนบที่สำคัญเกี่ยวกับการซื้อขาย เช่น Bill of Lading, Shipping order, Invoice, Packing list, Tax-free 2.    แจ้งหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau (ICQ)  หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท สินค้าที่ต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และสินค้าที่ได้รับการยกเว้นการตรวจสอบ สินค้าส่วนใหญ่มักจัดอยู่ในหมวดสินค้าที่ต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนการนำเข้า ผู้นำเข้าต้องมาติดต่อทำเรื่องขออนุญาตนำเข้าสินค้ากับ Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau (CIQ)  ประจำเมืองที่จะนำสินค้าเข้ามาเสียก่อน และก่อนเซ็นสัญญาซื้อขายนำเข้าสินค้า ต้องทำเรื่องขอตรวจสอบคุณภาพสินค้านำเข้า โดยทำการยื่นขอผ่านทางเว็บไซต์ Xiamen Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau (Xiamen CIQ) หรือ www.itownet.cn บริษัทลงทุนต่างชาติที่มีการนำเข้า–ส่งออกสินค้า ซึ่งเข้าข่ายสินค้าที่ต้องมีการตรวจสอบ ต้องยื่นเรื่องต่อด่านที่จะทำการนำเข้าสินค้า ในกรณีที่ส่งออก ต้องยื่นเรื่องขอรับการตรวจสอบต่อหน่วยงานตรวจสอบสินค้าส่งออกที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น โดยบริษัทที่ลงทุนด้านการผลิต จะต้องดำเนินการจดทะเบียน และทำตามระเบียบของหน่วยงานควบคุมด้านอาหารและอนามัย อีกทั้งหน่วยงานควบคุมดูแลคุณภาพสินค้าเพื่อการส่งออกอีกด้วย การตรวจสอบจะตรวจสอบ คุณภาพสินค้า ขอบข่าย จำนวน น้ำหนัก บรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งตรวจสอบถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัย และอนามัยในสินค้าอาหาร อย่างไรก็ตาม  ผู้นำเข้าสินค้าหรือผู้ถือครอง Import License สำหรับสินค้าบางชนิดที่ต้องการนำเข้า ถือเป็นมาตรการที่จำเป็น อาทิ สิ่งทอและเครื่องหนัง สินค้าเกษตรและประมง ยานยนต์และชิ้นส่วน มีสินค้าบางรายการที่จีนมีนโยบายจำกัดการนำเข้า (Quota) โดยกำหนดปริมาณการนำเข้าสินค้าที่แน่นอน ซึ่งระเบียบการนำเข้าอาหารมีดังต่อไปนี้ 1.   บริษัทนำเข้าจีนจะต้องดำเนินการแจ้งและขออนุญาต หน่วยตรวจสอบและกักกันโรคพืชและสัตว์  (CIQ) ก่อนนำเข้าจีนล่วงหน้า 1 เดือน 2.   เอกสารประกอบด้วย -   ใบรับรองแหล่งผลิต (Certificate of producing place) -   ใบรับรองส่วนผสมอาหาร (Certificate of food ingredients) -   ใบรับรองสุขอนามัย (Certificate of Hygiene) -   ใบขนส่งสินค้า -   สัญญาระหว่างบริษัทนำเข้าและส่งออก -   คำแปล ชื่อผลิตภัณฑ์  ส่วนผสม น้ำหนัก วันผลิต วันหมดอายุ  การเก็บรักษา -    ชื่อที่อยู่ของบริษัทจำหน่ายในจีนเป็นภาษาจีน 3.   เจ้าหน้าที่ ICQ จะตรวจสอบสินค้าโดยการสุ่มตัวอย่าง  หากสินค้าผ่านการตรวจสอบ  เจ้าหน้าที่จะออกใบรับรอง (Certificate) จากนั้นผู้นำเข้าสินค้า  จะต้องติดฉลากกำกับสินค้าโดยระบุส่วนผสม ประเทศผู้ผลิต และวันหมดอายุ เป็นภาษาจีนก่อนการจำหน่าย ซึ่งฉลากต้องได้รับอนุญาตจาก Sanitary Quarantine Service of China และหน่วยงาน Inspection and Administration of Import and Export Food Label 4.   ผู้จำหน่ายสินค้ากระป๋องจากต่างประเทศ  ต้องมีใบอนุญาตตามกฎหมายจีน 5.   การตรวจสอบอาหารโดย CIQ ใช้เวลาอย่างต่ำ 1 สัปดาห์   สคร. แนะระเบียบนำเข้าสินค้าจีน จี้ SME ไทย ใช้ E-Commerce

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

SME ไทย ส่งออก-นำเข้าสินค้า สปป.ลาว ทำไงดี ? How to Go Inter

SME ไทย ส่งออก-นำเข้าสินค้า สปป.ลาว ทำไงดี ?

กฎระเบียบการส่งออกและนำเข้าสินค้าของประเทศลาว สินค้าขาเข้าประเทศลาว แบ่งออก 4 ประเภท 1)   สินค้าทั่วไปตามแผนการนำเข้า ผู้ประกอบการ SME ไทย ต้อง...
18 | 14/07/2016
ไทยพร้อมขยายตลาดไข่สด หลังฮ่องกงประกาศปรับระเบียบนำเข้า How to Go Inter

ไทยพร้อมขยายตลาดไข่สด หลังฮ่องกงประกาศปรับระเบียบนำเข้า

เมื่อไม่นานมานี้ ฮ่องกงประกาศ Food & Environmental Hygiene Department (FEHD) ซึ่งเป็นการประกาศเตือนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าไข่สด ทั้งภ...
15 | 24/04/2016
อย่าพลาด! ช่องทางการค้าและนโยบายหนุนตลาดเสื้อผ้าฮ่องกง How to Go Inter

อย่าพลาด! ช่องทางการค้าและนโยบายหนุนตลาดเสื้อผ้าฮ่องกง

นโยบายหลักของอุตสาหกรรมสิ่งทอฮ่องกงคืออะไร ? ฮ่องกงเป็นแหล่งส่งออกเครื่องนุ่งห่มรายใหญ่ของโลก รัฐบาลท้องถิ่นจึงมีการออกนโยบายเพื่อส่งเสริมด้านการส่...
14 | 29/04/2016
banner
banner