SME ไทย ได้อะไรจากนโยบายรัฐฯ บูม ! ลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษรับ AEC

Trend Focus
02/06/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 8 คน
SME ไทย ได้อะไรจากนโยบายรัฐฯ บูม ! ลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษรับ AEC
banner
จากที่เคยมีมูลค่า 377,000 ล้านบาท ในปี 2547 เพิ่มเป็น 1.4 ล้านล้านบาท ในปี 2558 หรือขยายตัว 3.48% เทียบกับปี 2557  ตัวเลขการค้าชายแดนกลับเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า ในด้านสัดส่วนการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นจาก 5% เป็น 7% ของมูลค่าการค้าระหว่างของไทยกับโลก สะท้อนว่าไทยและประเทศเพื่อนบ้านมีการค้าขายระหว่างกันมากขึ้น รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มองเห็นถึงจุดนี้ จึงได้ตั้ง “คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” กำหนดนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ 10 เขต ครอบคลุม 10 จังหวัดชายแดน  ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด หนองคาย เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส และสงขลา เพื่อสร้างความร่วมมือและเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างจริงจัง 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมต่อพื้นที่เศรษฐกิจ สำหรับการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัดของรัฐบาล มุ่งเน้นไปในพื้นที่ที่เป็นจุดเชื่อมต่อและเป็นเป้าหมายของการพัฒนาภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคใน 10 จังหวัด เช่น ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก หนองคาย มุกดาหาร นครพนม และกาญจนบุรี ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC)  ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทั้งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียนไปยังญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเอเชียใต้ ที่กำลังมีการตั้งโครงการทางหลวงไตรภาคี อินเดีย-พม่า-ไทย ร่วมกัน ส่วนแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor : NSEC) นั้น มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย สงขลา และนราธิวาส เป็นโครงการที่สำคัญจะช่วยเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งจากจีน-เมียนมา-ไทย-มาเลเซียไปยังสิงคโปร์และอินโดนีเซียได้ในอนาคต ส่วนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วและตราดนั้น ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ ซึ่งมุ่งพัฒนาไปสู่การเป็น "Tourism Gateway"  เชื่อมโยงการท่องเที่ยวบนเส้นทาง R1 จะกลายเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอาเซียน นอกจากนี้ ยังเป็นเส้นทางท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลของภูมิภาคโดยใช้เส้นทาง R12 ตั้งแต่จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ของไทยไปยังเกาะกง สีหนุวิลล์ และกำปอตของกัมพูชา เข้าสู่เวียดนามทางฮาเตียน ไปจนถึงแหลมกาม่าว (แหลมญวน) จังหวัดกาม่าวของเวียดนามตอนใต้ รวมทั้งการเชื่อมโยงการขนส่งผ่านท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือสีหนุวิลล์ และท่าเรือไคเม็บ และไฮฟองของเวียดนาม   SME ไทย ได้อะไรจากนโยบายรัฐฯ บูม ! ลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษรับ AEC อัดมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพียบ ทั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ออกประกาศฯ กำหนดประเภทกิจการที่ได้รับการสนับสนุนการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสำหรับจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก และระยะที่ 2 ออกมา  พร้อมทั้งกำหนดมาตรการให้สิทธิประโยชน์เป็นกรณีพิเศษ เช่น กิจการที่รัฐให้การสนับสนุนทั้งทางด้านการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน ณ จุดเดียว หรือ One Stop Service : OSS สิทธิประโยชน์ด้านภาษี เช่น ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ของวงเงินลงทุน ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุน 50% เป็นเวลา 5 ปี ทั้งนี้จะไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน แรงงานต่างด้าว และพื้นที่ให้เช่า อีกทั้งเสริมมาตรการสนับสนุนด้านอื่นๆ ด้วย เป็นต้น ในอนาคตรัฐบาลมุ่งหวังที่จะยกระดับเขตพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นเป็น “Economic Gateway”  ของประเทศ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชายแดนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จะถูกนำไปโยงกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ เพราะวัตถุประสงค์ต่างเชื่อมโยงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  กล่าวคือ เป็นการช่วยสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่คุณค่าทางการผลิตภาคอุตสาหกรรม (Value Chain) และนำไปสู่การสร้างฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการลงทุนของประเทศไทย ในการดึงดูดการลงทุนขั้นสูงที่มีการใช้นวัตกรรมในการผลิต ทั้งจากนักลงทุนรายเดิมและรายใหม่ กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME SME ไทย ได้อะไรจากนโยบายรัฐฯ บูม ! ลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษรับ AEC SME รับสิทธิประโยชน์สุดพิเศษ  สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ SME จะได้รับอย่างชัดเจนคือ  รัฐบาลได้กำหนดมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการขอรับสนับสนุนการลงทุนสำหรับ SME ที่มีความประสงค์จะลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นกรณีพิเศษ  โดยกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 500,000 บาท แต่จะไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน พร้อมทั้งอนุญาตให้นำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับการส่งเสริมได้ มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยจะคำนวณราคาเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศไทยโดยใช้มูลค่าตามบัญชี และต้องลงทุนใหม่ในเครื่องจักรหลักเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ สำหรับนักลงทุนหรือผู้ประกอบการ SME ที่สนใจลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนี้ สามารถพิจารณาอัตราค่าเช่าที่ดินและค่าธรรมเนียมสำหรับพื้นที่ให้เช่าของรัฐในแต่ละเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแต่ละจังหวัดเป็นข้อมูล (ตามตารางราคาที่ดิน ) เมื่อรู้ดังนั้นแล้ว ผู้ประกอบการ SME ไทย ควรเตรียมพร้อมศึกษาลู่ทางการลงทุนไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ ว่าสินค้าที่ตนผลิตนั้นสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมในเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ใด โดยสามารถตรวจสอบไปยังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือติดต่อผ่านไปยังกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

พัฒนา “เครื่องปรุงรส” จากไทย สู่ AEC Trend Focus

พัฒนา “เครื่องปรุงรส” จากไทย สู่ AEC

เช็กระดับ วัดตลาด “เครื่องปรุงรส” สำรวจพบว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตลาดเครื่องปรุงรสมีอัตราขยายตัวต่อเนื่อง อย่างในปี 2557 มีมูลค่า 31,290 ล้านบาท เต...
70 | 01/04/2018
ตะลุยส่งออกเครื่องสำอางสู่ตะวันออกกลาง Trend Focus

ตะลุยส่งออกเครื่องสำอางสู่ตะวันออกกลาง

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า แม้ว่าการส่งออกจะปรับตัวลดลง แต่สถานการณ์ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคตลาดผลิตภัณฑ์เครื่อง...
34 | 12/06/2016
แนะธุรกิจทำเงิน ในตลาดผู้สูงอายุ Trend Focus

แนะธุรกิจทำเงิน ในตลาดผู้สูงอายุ

แต่จะเพิ่มสูงขึ้นเป็นสองเท่า คือ 20.5 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 32.1 ในอีก 26 ปีข้างหน้า หรือเมื่อพลิกปฏิทินก็จะพบว่านั่นคือปี 2583 ซึ่งเป็นคำยืน...
33 | 01/05/2016
banner
banner