SME ไทย ส่งออก-นำเข้าสินค้า สปป.ลาว ทำไงดี ?

How to Go Inter
14/07/2016
รับชมแล้วทั้งหมด 17 คน
SME ไทย ส่งออก-นำเข้าสินค้า สปป.ลาว ทำไงดี ?
banner
กฎระเบียบการส่งออกและนำเข้าสินค้าของประเทศลาว สินค้าขาเข้าประเทศลาว แบ่งออก 4 ประเภท 1)   สินค้าทั่วไปตามแผนการนำเข้า ผู้ประกอบการ SME ไทย ต้องเสนอแผนการนำเข้าของตนเองใน 6 เดือน หรือ 1 ปี ทำการแจ้งให้แผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวง หรือนครหลวงเวียงจันทน์รับทราบ และนำแผนดังกล่าวไปแจ้งไว้กับหน่วยงานบริการผ่านประตูเดียว (One Stop Service) ในการนำเข้าสินค้าแต่ละครั้ง 2)   รถและส่วนประกอบของรถ ผู้ประกอบการ SME ไทย ทำการยื่นเอกสารต่อกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง เพื่อขออนุญาตด้านเทคนิค ส่วนอะไหล่และส่วนประกอบของรถต้องยื่นเอกสารขออนุญาตผ่านกรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า จากนั้นให้ผู้ประกอบการ SME ไทยนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นกรมภาษี เพื่อเสียภาษีอากรตามระเบียบการ และหลังจากนั้นนำเอกสารทั้งหมดกลับคืนมากรมการนำเข้าและส่งออก เพื่อขอใบอนุญาตนำเข้าและไปแจ้งต่อหน่วยงานบริการผ่านประตูเดียว (One Stop Service) 3) สินค้าหวงห้าม ผู้ประกอบการ SME ไทย ต้องเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการอนุญาต ได้แก่ ใบเสนอ ใบแจ้งราคาสินค้า (Invoice) และเอกสารแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List) เมื่อผู้ประกอบการ SME ไทยเตรียมเอกสารทั้ง 3 แล้วให้ทำการยื่นต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จากนั้นกระทรวงที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอต่อห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี เพื่อขออนุญาต เมื่อได้รับการอนุญาตแล้ว ผู้ประกอบการ SME ไทยที่ต้องการนำเข้า จะต้องนำเอกสารดังกล่าวไปแจ้งต่อหน่วยงานบริการผ่านประตูเดียว (One Stop Service) 4) สินค้าแขนงการคุ้มครอง  ผู้ประกอบการ SME ต้องเตรียมเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต ได้แก่ ใบเสนอ ใบแจ้งราคาสินค้า (Invoice) และเอกสารแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List) เมื่อผู้ประกอบการ SME ไทยเตรียมเอกสารทั้ง 3 แล้วให้ทำการยื่นต่อแขนงการที่เกี่ยวข้อง (กระทรวง หรือ แผนกการของแขวงหรือนครหลวงเวียงจันทน์) เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว นำเอกสารดังกล่าวไปแจ้งต่อหน่วยงานบริการผ่านประตูเดียวประจำด่าน (One Stop Service) เพื่อขอนำเข้าสินค้า สำหรับสินค้าขาออก มีขั้นตอนต่อไปนี้ 1)   สินค้าทั่วไป ผู้ประกอบการ SME ไทย ทำการยื่นเอกสารต่อหน่วยงานบริการผ่านประตูเดียวประจำด่าน เพื่อตรวจตราและปล่อยสินค้า 2)   สินค้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าคุ้มครอง (เพชรหยาบและเพชรที่เจียระไนแล้ว) ให้ผู้ประกอบการ SME ไทย ยื่นเอกสารต่อกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อขอใบอนุญาตส่งออก จากนั้นจึงนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นต่อหน่วยงานบริการผ่านประตูเดียวประจำด่าน เพื่อตรวจตราและปล่อยสินค้า 3) สินค้าหวงห้าม ผู้ประกอบการ SME ต้องเตรียมเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต ได้แก่ ใบเสนอ ใบแจ้งราคาสินค้า (Invoice) และเอกสารแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List) เมื่อผู้ประกอบการ SME ไทยเตรียมเอกสารทั้ง 3 แล้วให้ทำการยื่นต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้อง กระทรวงที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอต่อห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเพื่อขออนุญาต เมื่อได้รับการอนุญาตแล้วผู้นำเข้าต้องนำเอกสารดังกล่าวไปแจ้งต่อหน่วยงานบริการผ่านประตูเดียว (One Stop Service) เพื่อตรวจตราและปล่อยสินค้าออก 4) สินค้าแขนงการคุ้มครอง ผู้ประกอบการ SME ต้องเตรียมเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต ได้แก่ ใบเสนอ ใบแจ้งราคาสินค้า (Invoice) และเอกสารแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List) เมื่อผู้ประกอบการ SME ไทยเตรียมเอกสารทั้ง 3 แล้ว ทำการยื่นต่อแขนงการที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงหรือแผนกการของแขวงหรือนครหลวงเวียงจันทน์) เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว นำเอกสารดังกล่าวไปแจ้งต่อหน่วยงานบริการผ่านประตูเดียวประจำด่าน (One Stop Service) เพื่อตรวจตราและปล่อยสินค้าออกการตรวจตราการขนส่งสินค้าตามเส้นทางสายต่างๆ ภายในประเทศนั้น ทาง สปป.ลาว ให้ปฏิบัติตามประกาศของนายกรัฐมนตรี ฉบับเลขที่ 12/นย. ว่าด้วยการยุติการตรวจตราการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ นอกระบบ ในการเคลื่อนย้ายสินค้าตามเส้นทางสายต่าง ๆ อยู่ภายในประเทศอย่างเข้มงวด สินค้าใดบ้างที่ลาวสนใจนำเข้าจากไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้เสนอรายชื่อสินค้าไทยที่น่าจะมีศักยภาพสูงสุดใน สปป.ลาว จำนวน 3 รายการ ได้แก่ 1) เนื้อสัตว์สำหรับบริโภค (รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารโดยรวม) 2) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนประกอบ  และ 3) รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ  นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ระบุว่า “สินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง” อย่างเช่น เหล็ก ปูนซีเมนต์ ก็มีแนวโน้มเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากภาคการก่อสร้างใน สปป.ลาว ขยายตัวสูงกว่าร้อยละ 15 ในปี 2555 ทำให้ปูนซีเมนต์ขาดตลาดอย่างมากใน สปป.ลาว  โดยเห็นว่า ผู้ประกอบการไทยควรเน้นการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้ประกอบการในสาขาที่เกี่ยวข้องของ สปป. ลาว  ควบคู่กับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ใน สปป.ลาวให้ผู้ประกอบการไทยรับทราบมากขึ้น ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected]สายด่วน 1333   BBL_SME-SME-Go-Inter_V5

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

SME ไทย ส่งออก-นำเข้าสินค้า สปป.ลาว ทำไงดี ? How to Go Inter

SME ไทย ส่งออก-นำเข้าสินค้า สปป.ลาว ทำไงดี ?

กฎระเบียบการส่งออกและนำเข้าสินค้าของประเทศลาว สินค้าขาเข้าประเทศลาว แบ่งออก 4 ประเภท 1)   สินค้าทั่วไปตามแผนการนำเข้า ผู้ประกอบการ SME ไทย ต้อง...
17 | 14/07/2016
ไทยพร้อมขยายตลาดไข่สด หลังฮ่องกงประกาศปรับระเบียบนำเข้า How to Go Inter

ไทยพร้อมขยายตลาดไข่สด หลังฮ่องกงประกาศปรับระเบียบนำเข้า

เมื่อไม่นานมานี้ ฮ่องกงประกาศ Food & Environmental Hygiene Department (FEHD) ซึ่งเป็นการประกาศเตือนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าไข่สด ทั้งภ...
13 | 24/04/2016
อย่าพลาด! ช่องทางการค้าและนโยบายหนุนตลาดเสื้อผ้าฮ่องกง How to Go Inter

อย่าพลาด! ช่องทางการค้าและนโยบายหนุนตลาดเสื้อผ้าฮ่องกง

นโยบายหลักของอุตสาหกรรมสิ่งทอฮ่องกงคืออะไร ? ฮ่องกงเป็นแหล่งส่งออกเครื่องนุ่งห่มรายใหญ่ของโลก รัฐบาลท้องถิ่นจึงมีการออกนโยบายเพื่อส่งเสริมด้านการส่...
12 | 29/04/2016
banner
banner