Tax แนะนำภาษีในการทำธุรกิจมีกี่ประเภท

SME in Focus
17/10/2018
รับชมแล้วทั้งหมด 28 คน
Tax แนะนำภาษีในการทำธุรกิจมีกี่ประเภท
banner
ผู้ประกอบการหลายคนที่เริ่มทำธุรกิจ มักจะต้องมาปวดหัวกับเรื่องภาษีที่มีความซับซ้อนหลายประเภท เราเลยนำภาษีแต่ละประเภทมาแนะนำให้ผู้ประกอบการธุรกิจได้ทำความเข้าใจกันให้มากขึ้น ก่อนที่จำต้องมาปวดหัวในขั้นตอนการชำระภาษีตอนสิ้นปี โดยประเภทของภาษีแบ่งออกเป็น 5 ประเภทได้แก่ 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีประเภทที่จะเก็บจากผู้ประกอบการธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นบริษัทและห้างหุ้นส่วน ในปัจจุบันผู้ประกอบการที่มีหน้าที่เสียภาษีนิติบุคคลคือ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ และหมายความรวมถึงนิติบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยการเสียรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลจะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ ภ.ง.ด. 50 และ ภ.ง.ด. 51 2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ก็คือเงินที่เราโดนหักจากรายได้ไปในทันทีเมื่อได้รับ หรือเรียกง่ายๆว่าเราโดนหักภาษีไว้ล่วงหน้าก่อนจะที่ยื่นเสียภาษีด้วยตัวเอง แต่คนที่หักภาษี ณ ที่จ่าย หรือที่เรียกกันว่าผู้จ่ายเงินต้องนำส่งภาษีที่หักไว้ให้กับกรมสรรพากรด้วยแยยนำส่ง ภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด. 53 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือที่เรียกกันคุ้นหูว่า VAT คือภาษีประเภทหนึ่งที่จะเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการต่างๆ เป็นภาษีทางอ้อมที่รัฐบาลเรียกเก็บจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนการผลิตสินค้าหรือบริการ และการจำหน่ายสินค้าหรือบริการชนิดต่าง ๆ ขั้นตอนการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการจะทำหน้าที่เก็บจากลูกค้า แล้วนำภาษีมูลค่าเพิ่มไปชำระให้แก่รัฐบาล โดนในประเทศไทยได้กำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ 7% โดยผู้จ่ายจะต้องชำระเงินภาษีพร้อมยื่น ภ.พ. 30 ในทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง ซึ่งจะจัดเก็บภาษีจากกิจการบางประเภทที่กฎหมายกำหนดแยกเป็นพิเศษต่างหากกับภาษีประเภทอื่น โดยกิจการที่จะเสียภาษีเฉพาะกิจ คือ ธนาคาร , ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนและหลักทรัพย์ , ธุรกิจรับจำนำ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยผู้เสียภาษีจะต้องยื่นแบบแสดงการเสียภาษี ภ.ธ. 40 ให้กับกรมสรรพากรที่เป็นหร่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ 5. อากรแสตมป์ คือ ภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง มีการจัดเก็บจากการทำตราสารระหว่างกัน 28 ประเภท เช่น เช่าซื้อทรัพย์สิน เช่าที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ใบมอบอำนาจ เป็นต้น โดยมีกรมสรรพากรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บ โดยทั้งหมดนี้คือ 5 ประเภทภาษีที่ผู้ประกอบธุรกิจควรทำความเข้าใจเอาไว้ และหากมีข้อสงใสหรือไม่เข้าใจในการเสียภาษีว่าธุรกิจของเราอยู่ไหนประเภทไหน ควรติดต่อสอบถามเพิ่มเคิมกับกรมสรรพากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนงานบัญชีและภาษีของธุรกิจให้ดีขึ้น Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
30189 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
18064 | 14/06/2019
หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC SME in Focus

หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC

หลายคนมองโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ จากนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนต่างชาติ ถ้าคุณคิดแบบนั้นอยู่ คุณคิดถูกแล...
10566 | 08/07/2019
banner
banner