แนวโน้มและโอกาส Smart farming ในไทย

SME in Focus
01/12/2018
รับชมแล้วทั้งหมด 48 คน
แนวโน้มและโอกาส Smart farming ในไทย
banner
Smart farming หรือฟาร์มอัจฉริยะ เป็นการทำเกษตรยุคใหม่ ผสานด้วยความรู้ และนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาการทำเกษตรในอดีต ให้เกษตรกรมีความรู้ ความสามารถ เพื่อช่วยยกระดับการเกษตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จากข้อมูลของ The United States Department of Agriculture (USDA) พบว่า ปี 2547 – 2557 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเกษตรของไทยมีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับที่ 36 ของโลก มีความหนาแน่นการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรต่อพื้นที่การเกษตร 1:192 ไร่ ขณะที่อันดับ 1 ของโลก คือ ประเทศญี่ปุ่น มีความหนาแน่นที่ 1:20 ไร่ นับว่าไทยอยู่ในเกณฑ์ที่สูงพอสมควร เนื่องจากเกษตรกรไทยมีแนวโน้มอายุเฉลี่ยสูงขึ้น เกษตรกรอายุน้อยมีจำนวนไม่มาก ฉะนั้น การทุ่นแรงด้วยเครื่องจักรกลหรือเทคโนโลยีจึงมีความสำคัญ

การกระจุกตัวของเทคโนโลยีในเกษตรกรไทยมักอยู่ที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ ธุรกิจด้านการเกษตรขนาดใหญ่ และกลุ่มเกษตรกรภายใต้เกษตรพันธสัญญา เทคโนโลยีที่ใช้ เช่น การใช้อุปกรณ์ตรวจวัดความชื้น วัดอุณหภูมิ และการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ แต่ยังมีข้อจำกัดในหลายด้าน ทั้งด้านการพัฒนาความรู้ เงินทุน และต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนั้นด้วยตนเอง

เกษตรกรไทยนิยมใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเตรียมดินเพาะปลูก ทำให้รถแทรกเตอร์และรถไถเดินตามเป็นเครื่องจักรกลการเกษตรที่นิยมนำเข้า รวมทั้งเครื่องสูบน้ำและรถเกี่ยวนวดข้าวที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงเช่นกัน แม้จะมีการนำเข้าเทคโนโลยีมาก แต่ประสิทธิภาพการผลิตและมูลค่าผลผลิตค่อนข้างต่ำ เนื่องจากเกษตรกรไทยนิยมนำเข้าเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต (Yield Technologies) มากกว่าเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ รวมทั้งมีระบบนิเวศการเกษตรด้านการตลาด ขนส่งและระบบน้ำในระดับต่ำ ด้านเมล็ดพันธุ์ เครื่องจักร สินเชื่อและเทคโนโลยีในระดับกลาง ในขณะที่ด้านปุ๋ยค่อนข้างสูง แตกต่างกับประเทศที่มีการเกษตรชั้นนำ จะมีระบบนิเวศการเกษตรทุกด้านสูง ทำให้เกษตรกรมีรายได้มาก มีที่ดิน และใช้เทคโนโลยีทุ่นแรง

Smart farming ในไทยนับว่าก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง ในอนาคต การเผยแพร่องค์ความรู้ให้ถึงมือเกษตรกรในทุกวัยและพื้นที่ การผลักดันการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการสร้างค่านิยมที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรจะช่วยพัฒนาวงการเกษตรให้ดียิ่งขึ้น

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก  หรือสายด่วน 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
30575 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
18251 | 14/06/2019
หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC SME in Focus

หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC

หลายคนมองโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ จากนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนต่างชาติ ถ้าคุณคิดแบบนั้นอยู่ คุณคิดถูกแล...
10911 | 08/07/2019
banner
banner