4 กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมียนมา

SME Go Inter
12/02/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 16 คน
4 กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมียนมา
banner
ในช่วงสองปีที่ผ่านมา เมียนมามีการเปลี่ยนแปลงสำคัญหลายด้านนับตั้งแต่รัฐบาลพลเรือนขึ้นสู่อำนาจเมื่อปี 2559 โดยในด้านเศรษฐกิจ มีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ โดยรัฐบาลชุดปัจจุบันมีนโยบายส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการลงทุน อาทิ นโยบายเศรษฐกิจ 12 ประการ ที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึง รวมทั้งกฎหมายส่งเสริมการลงทุนใหม่ 2 ฉบับ ได้แก่
  1. กฎหมายการลงทุนเมียนมา (Myanmar Investment Law) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2560 โดยนักลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแตกต่างกันไปตามระดับการพัฒนาของพื้นที่
  2. กฎหมายบริษัทเมียนมา (Myanmar Companies Law) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2561 ซึ่งอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติสามารถถือหุ้นในบริษัทท้องถิ่นได้ร้อยละ 35 และอำนวยความสะดวกการจัดตั้งบริษัทโดยจัดทำระบบจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Myanmar Companies Online (MyCo) เพื่อส่งเสริมให้บริษัทต่างชาติเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาบริษัทท้องถิ่น
ทั้งนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าพัฒนาการในเชิงบวกดังกล่าวมีส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุนโดยปัจจุบัน การลงทุนของต่างชาติในเมียนมามีมูลค่าถึง 76.85 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในสาขาเชื้อเพลิง พลังงาน ภาคการผลิต การขนส่งและโทรคมนาคม โดยชาติที่เข้ามาลงทุนมากที่สุด ได้แก่ จีน สิงคโปร์ และไทยตามลำดับ นอกจากนี้ สัดส่วนการค้าต่อ GDP ของเมียนมาก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) จากสหภาพยุโรปมาตั้งแต่ปี 2556 และจากสหรัฐฯ ในปี 2559 รวมทั้งการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการส่งออกเพื่อลดการขาดดุลการค้าระหว่างประเทศ มีการอนุญาตให้บริษัทต่างชาติและบริษัทร่วมทุนระหว่างชาวเมียนมากับชาวต่างชาติสามารถดำเนินการค้าขายสินค้าที่ผลิตในเมียนมา หรือนำเข้าจากต่างประเทศ จากเดิมที่อนุญาตให้บริษัทต่างชาติดำเนินการค้าขายสินค้าเพียงไม่กี่รายการ จากพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นดังกล่าว รัฐบาลเมียนมาจึงเตรียมที่จะให้ความสำคัญกับ 4 ประเด็นหลัก เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย
  1. การปฏิรูปเศรษฐกิจ ผ่านการริเริ่มแผนการพัฒนาเมียนมาอย่างยั่งยืน (Myanmar Sustainable Development Plan) รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลขึ้นในปี 2561
  2. การลงทุน เมียนมา ตั้งเป้าหมายส่งเสริมการลงทุนที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อการลงทุน โดยการส่งเสริมการลงทุนในสาขาโครงสร้างพื้นฐาน ภาคเกษตร ปศุสัตว์ การประมง การศึกษา สาธารณสุข การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ การผลิตสินค้าในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้า อุตสาหกรรมการส่งออก และการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมใหม่
  3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รัฐบาลเมียนมาร่วมกับ Asian Development Bank และ Japan International Cooperation Agency จะดำเนินการปรับปรุงคุณภาพทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เมืองและชนบท พัฒนาระบบไฟฟ้า โครงการพลังงานน้ำและโครงการแสงอาทิตย์ เพิ่มจำนวนสายส่งด้านพลังงานเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศเข้าถึงไฟฟ้าภายในปี 2573 รวมถึงเตรียมพร้อมการเปิดประมูลการสำรวจก๊าซบนชายฝั่งและนอกชายฝั่งรอบใหม่ภายในสิ้นปี 2561
  4. การส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รัฐบาลได้เพิ่มจำนวนโรงแรม ยกเว้นการตรวจลงตราให้นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ กำหนดมาตรการออก Visa on Arrival ให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบขนส่งคมนาคมระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อย่างไรก็ตามทิศทางการดำเนินงานของรัฐบาลเมียนมาต่อจากนี้จึงน่าจะเป็นไปในแนวทางที่รัฐบาลเร่งผลักดันมาตรการต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยแม้ว่าเมียนมายังคงต้องเผชิญประเด็นท้าทายต่าง ๆ เช่น การปฏิรูปเป็นไปอย่างล่าช้า ความผันผวนด้านอัตราแลกเปลี่ยน โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เพียงพอ ปัญหาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงข้อกังวลในเรื่องสิทธิมนุษยชน แต่เมียนมาก็ยังมีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในประเทศ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเมียนมาเติบโตได้ถึงร้อยละ 6-7 ภายในสองปีนี้ จึงถือว่าเมียนมามีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะใน 4 ประเด็นหลักที่คาดว่ารัฐบาลเมียนมาจะให้ความสำคัญต่อไปในอนาคต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง อ้างอิง : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

เมียนมาเปิดโอกาสการลงทุน พร้อมส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ

เทคนิคเพิ่มยอดขายสินค้าใน “เมียนมา”

Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก SME Go Inter

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เทรนด์โลกเ...
228576 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู SME Go Inter

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ ทอด อบ อั...
49454 | 12/06/2019
Cross-Border e-Commerce ไปจีนต้องรู้อะไร SME Go Inter

Cross-Border e-Commerce ไปจีนต้องรู้อะไร

ยุคสมัยนี้ เป็นที่รู้กันว่า “นักช็อปปิ้งชาวจีน” จะให้น้ำหนักกับคำว่า “ของแท้” (Genuine Product Guarantee) อยู่เหนือปัจจัยด้านราคาและระยะเวลาขนส่งเวลา...
18066 | 02/07/2019
banner
banner