“สมาร์ท ออฟฟิศ”กุญแจสำคัญนำภาคเกษตรไทยสู่เกษตรยั่งยืน

SME Update
02/03/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 16 คน
“สมาร์ท ออฟฟิศ”กุญแจสำคัญนำภาคเกษตรไทยสู่เกษตรยั่งยืน
banner
ปัจจุบันภาคการเกษตรของไทยกำลังจะก้าวสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี ภายใต้กรอบ "ไทยแลนด์ 4.0" ทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการเตรียมพร้อมแล้วในหลายๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาภาคการเกษตรไปสู่ "ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ด้วยการสร้าง "ความเข้มแข็งจากภายใน" ผ่านการขับเคลื่อนตามนโยบายสำคัญ ที่มุ่งปฏิรูปภาคการเกษตรของไทยให้ก้าวสู่ SMART AGRICULTURE ก่อนหน้านี้ได้มีการพูดถึงการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยในปัจจุบัน จากเดิมที่การเกษตรของไทยส่วนใหญ่ยังเป็นการเกษตรที่ทำตามกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาสู่นโยบายการยกระดับภาคการเกษตรไทยเข้าสู่ยุค เกษตรสมัยใหม่หรือ  “สมาร์ท ฟาร์มเมอร์” (Smart Farmer) คือ “เกษตรอัจฉริยะ” หรือผู้นำเกษตรกรหรือผู้จัดการฟาร์มอย่างมืออาชีพ และขยับเข้าสู่ สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง (Smart Farming) คือเกษตรกรรมยุคใหม่ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในฟาร์มเกษตร พร้อมๆกับกับการปั้น หรือการสร้าง เด็กรุ่นใหม่ เพื่อซึ่มซาบและมองความสำคัญของอาชีพด้านการเกษตร ที่เรียกว่า  “ยัง สมาร์ท ฟาร์มเมอร์” (Yang Smart Farmer) คือเกษตรกรเด็กรุ่นใหม่เป็นเยาวชนทั่วไปรวมถึงรุ่นหนุ่ม-สาวที่มีอายุไม่ควรเกิน 45 ปี นั่นเอง กระนั้นภาคการเกษตรของไทยที่จะขับเคลื่อน “สมาร์ท ฟาร์มเมอร์”รวมถึง “สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง” และ “ยัง สมาร์ท ฟาร์มเมอร์” ให้บรรลุเป้าหมายได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหรือสร้าง “สมาร์ท ออฟฟิศ” คำว่า “สมาร์ท ออฟฟิศ” (Smart Officer) ไม่ได้แปลว่า "ออฟฟิศ อัจฉริยะ " แต่ "สมาร์ท ออฟฟิศ" ในความหมายหรือนัยของภาคการเกษตร ในเบื้องต้นนั้นที่กระทรวงเกษตรให้นิยามหมายถึง “คน” ที่จะเป็นบุคลากรที่มีความรู้และเข้าใจในงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเป็นผู้ชํานาญในงานของตนเองที่สามารถเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ ซึ่งต้องเป็นบุคลากรในพื้นที่ที่จะต้องมีความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน วิธีการปฏิบัติงาน และประสานการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนได้เป็นอย่างดี มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ มุ่งมั่นพัฒนาภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้ทางวิชาการ และเชี่ยวชาญในงาน มีความเข้าใจในนโยบาย การบริหารจัดการงาน/โครงการ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ฉะนั้น สมาร์ท ออฟฟิศ ต้องที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติเป็น สมาร์ท ออฟฟิศ แล้ว และผ่านคุณสมบัติของ สมาร์ท ออฟฟิศ  ต้นแบบที่กําหนดเพิ่มเติมโดยคณะทํางานระดับกรมและคณะทํางานระดับจังหวัด ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านการเกษตรในแต่ละสาขา มีประสบการณ์ในการทํางาน มีผลงานหรือการปฏิบัติราชการเป็นที่ประจักษ์หรือได้รับเป็นต้น และในอนาคต สมาร์ท ออฟฟิศ ที่จะอยู่ในพื้นที่ต่างที่เป็นปราชญ์เกษตรอย่างแท้จริง เพื่อที่จะทำหน้าที่ขับเคลื่อน สมาร์ท ฟาร์มเมอร์  สมาร์ท สมาร์มฟาร์มมิ่ง และ ยัง สมาร์ท ฟาร์มเมอร์ ในพื้นที่นั่นเอง อย่างของกรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดนิยามของ "สมาร์ท ออฟฟิศ" เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติที่สำคัญ ได้แก่  การเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าไปสู่สินค้าเชิง นวัตกรรม , การเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศที่เดิมขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม, และการเปลี่ยนจากการเน้นผลิตสินค้าไปสู่ภาคบริการมากขึ้น ลักษณะของ Smart Officers ต้องเป็นผู้รู้ดีในด้านการเกษตร,รู้จริงมีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายและเชื่อมโยงงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,รู้คิดสามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ หรือถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆ สมาร์ท ออฟฟิต คือคนที่รู้ทุกเรื่องที่จะต่อยอดและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใช้มาใช้ในฟาร์มนั่นเอง ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อน เพื่อให้สำนักงานเกษตรอำเภอ เป็น Smart Office โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการนำร่องในปี 2557 จำนวน 115 อำเภอ เพื่อให้การบริการแก่เกษตรกรครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศ และขยายผลการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office  จำนวน 882 อำเภอทั่วประเทศ วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้สำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ จึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาสำนักงานเกษตรอำเภอในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตรในพื้นที่ นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรและประชาชน ในการช่วยเหลือรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ , เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรปราดเปรื่องในระระบบสารสนเทศศูนย์บริการประชาชน และระบบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  ให้สามารถรองรับการให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว,  และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานส่งเสริมการเกษตร สำหรับคุณสมบัติ Smart Officer 1.มีความรักเกษตรกรเหมือนญาติ มีความมุ่งมั่นและพร้อมจะให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรในทุกๆ ด้าน 2.มีความรู้ทางวิชาการนโยบาย และการบริหารจัดการงาน/โครงการ รวมถึงเทคนิคการถ่ายทอด คือ มีองค์ความรู้พื้นฐาน และความเชี่ยวชาญเฉพาะ(Knowledge)ที่สามารถถ่ายทอดให้กับเกษตรกรได้ มีองค์ความรู้พื้นฐานทางวิชาการในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้ 3.สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 4.สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 5.มุ่งนำเกษตรกรสู่ Green Economy และ Zero waste agriculture, และ 6.มีความภาคภูมิใจในองค์กรและความเป็นข้าราชการ

แนวคิดเกษตรยุคใหม่ “Smart Farm”

‘Yong Smart Farmer’ หัวใจสำคัญสู่การพัฒนาภาคเกษตรไทย

Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
114940 | 11/06/2019
จับ “ข้าว” ใส่นวัตกรรมเพิ่มมูลค่า SME Update

จับ “ข้าว” ใส่นวัตกรรมเพิ่มมูลค่า

เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการสัมมนาที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับวงการข้าวในบ้านเราไฮไลท์การประชุมโฟกัสไปที่ประเด็น “การเจาะตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยในตลาดโลก”...
14777 | 04/07/2019
ทุเรียนไทยอาจเสียแชมป์ส่งออกในมาเลเซีย SME Update

ทุเรียนไทยอาจเสียแชมป์ส่งออกในมาเลเซีย

ปี 2562  ถือเป็นทองของ ทุเรียนไทย ที่ทางนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประเมินว่ามีราคาสูงถึง 5 เท่าของต้นทุน เนื่องจากตลาดต่า...
4796 | 28/05/2019
banner
banner