Library > Innovation

banner

บทความทั้งหมด

IoT เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้สูงอายุ
SME in Focus

IoT เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้สูงอายุ

ปัจจุบันหลายๆ ประเทศในเอเชียต้องเผชิญกับปัญหาการเพิ่มขึ้นของ ผู้สูงอายุ อย่างที่เห็นได้เด่นชัดเลยคือประเทศญี่ปุ่น ที่มีอัตราการเกิดใหม่ของประชากรที่น้...
166 | 12/04/2019