Library > Logistics

banner

บทความทั้งหมด

SME Startup

‘Huochebang’ สตาร์ทอัพด้านขนส่งที่ใช้ Big Data

เชื่อหรือไม่ว่า ภาคการขนส่งในประเทศจีนมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 15 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) โดยเฉพาะการขนส่งทางถนนเป็นรูปแบบที่แพร่หลายมากที่สุด แ...
286 | 09/03/2019