HIGHLIGHT

ธนาคารกรุงเทพ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง 3 ประเภท เหลือต่ำสุด 5.25%

ธนาคารกรุงเทพ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง 3 ประเภท เหลือต่ำสุด 5.25%

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง 3 ประเภท เหลือต่ำสุด 5.25% โดยเอ็มแอลอาร์ เหลือ 5.25% เอ็มโออาร์ เหลือ 5.875% และเอ็มอาร์อาร์ เหลือ 5...
787 | 21/05/2020
สร้างแผนธุรกิจ พิชิตแหล่งเงินทุน

สร้างแผนธุรกิจ พิชิตแหล่งเงินทุน

โอกาสสำคัญ!! สำหรับผู้มีความฝันที่ “อยากทำธุรกิจ” ในหลักสูตร “สร้างแผนธุรกิจ พิชิตแหล่งเงินทุน”How to Write a Successful Business Plan โดยวิทย...
1537 | 24/02/2020
ทิศทาง “โลกหลังโควิด” จะเปลี่ยนไปอย่างไร

ทิศทาง “โลกหลังโควิด” จะเปลี่ยนไปอย่างไร

ภายใต้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบทุกมิติของโลก เศรษฐกิจ การเงิน สังคม วิถีชีวิต ซึ่งเปลี่ยนไปจากเดิม ทั้งนี้ม...
70 | 05/06/2020
แก้จน! รัฐกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากหลังโควิด-19

แก้จน! รัฐกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากหลังโควิด-19

ในแง่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นหลังโควิด-19 เข้ามาแพร่ระบาด ท่ามกลางปัญหาภัยแล้งที่ประเทศไทยเผชิญมาก่อนหน้าโควิด-19 จะเข้ามา ได้ทำให้เศรษฐกิจการเกษตรที...
146 | 04/06/2020

SME SERVICES บริการเอสเอ็มอี

สินเชื่อธุรกิจ

ธุรกิจคล่องตัวด้วยสินเชื่อธุรกิจธนาคารกรุงเทพ

  • สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
  • บริการด้านการค้ำประกัน

สินเชื่อบัวหลวงเพื่อเอสเอ็มอี

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ตอบโจทย์ได้ตรงตามความต้องการของธุรกิจ

  • สินเชื่อเพื่อธุรกิจทั่วไป
  • สินเชื่อเฉพาะธุรกิจ