สินเชื่อปรับปรุงสภาพเครื่องจักร

ปรับปรุงเครื่องจักร เปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ ด้วยสินเชื่อฟื้นฟูสภาพเครื่องจักร
ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

จุดเด่น

เป็นโครงการพิเศษที่ธนาคารร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

แสดงความคิดเห็น