สินเชื่อราคาถูก ดอกเบี้ยเพียง 4 %

แบงก์กรุงเทพปล่อยสินเชื่อราคาถูก ให้กับ SME ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

info_industry_info_web

 

แบงก์กรุงเทพปล่อยสินเชื่อราคาถูก ให้กับ SME ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

 

คุณสมบัติผู้ที่จะขอสินเชื่อ

  • SMEs สัญชาติไทย ที่ประกอบกิจการโดยมีการจ้างวาน หรือมี สินทรัพย์ถาวร ตามกำหนดกฎกระทรวงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543
  • เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มการลงทุนในประเทศ และขับเคลี่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์ขอสินเชื่อ

ลงทุน ต่อเติม เปลี่ยนแปลง พัฒนา ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกิจการของ SMEs  เช่น

  • เครื่องจักร รวมอุปกรณ์ เครื่องมือของเครื่องจักร
  • โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • อาคารเพื่อเป็นที่ตั้งเครื่องจักร

 

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด ๆ

  • อัตราดอกเบี้ย 0 %
  • สินเชื่อเงินกู้ ผ่อนชำระได้นานถึง 7 ปี (ครบกำหนดไม่เกิน 30 มิ.ย.67)

 

หมายเหตุ :  เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ปรึกษาด้านการลงทุน สินเชื่อ บริการด้านการเงิน ติดต่อ

www.bangkokbanksme.com goo.gl/wFDeJP goo.gl/4gfXkk โทร 0-2626-3888

แสดงความคิดเห็น