Digital Marketing ช้อป ชิม เที่ยว

 

Digital Marketing สำหรับธุรกิจ เที่ยว ช้อป ชิม” เสริมสร้างความรู้ผู้ประกอบการ SME จากสองผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing คุณเกษรา ปริญญานุสรณ์ และคุณศตพล จันทร์ณรงค์

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30 – 16.30 จ.เชียงใหม่