เอกสารประกอบการบรรยาย

นพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้ […]

นพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 12.30 – 16.30 น.

ณ ห้อง สุคนธา ฮอลล์ ชั้น 6 โรงแรมเซ็นทารา อ.หาดใหญ่

เอกสารประกอบการบรรยาย ดร.บรรจง ไวทยเมธา รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://ufile.io/lak7j

https://ufile.io/e5gkd

 

เอกสารประกอบการบรรยาย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐาน

https://ufile.io/eppv8

แสดงความคิดเห็น