“วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562

“วันนักประดิษฐ์” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนารถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนารถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” ในการที่ทรงประดิษฐ์คิดค้น “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” และทรงได้รับการทูลเกล้าฯถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของประเทศไทยและเป็นครั้งแรกของโลก และเพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม รวมทั้ง การเผยแพร่ ถ่ายทอดและขยายผลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ใน มิติต่างๆ ตลอดจนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่ นักประดิษฐ์ไทยและเยาวชนรุ่นใหม่ ในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

ในการนี้ วช. จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้สนใจได้เข้าร่วมชมงานฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานฯ ในภาคนิทรรศการ ภาคการบรรยาย และภาคการอบรมฯ ได้ดังนี้

1. ภาคนิทรรศการ ลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานโดยผ่านระบบ QR code ณ จุดลงทะเบียน Event Hall 102 – 104 และกรณีที่ประสงค์จะเดินทางเป็นหมู่คณะสามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมชมงานฯ ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/h9s5xTqdZQrVCD1f2 หรือทางโทรสารหมายเลข 02-579-2288 และ 02-579-0455 

2. ภาคการเสวนา สามารถส่งแบบตอบรับฯ ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/4j2X1KBzy8Dcv3ie2 หรือทางโทรสารหมายเลข 02-579-2288 และ 02-579-0455

3. ภาคการอบรม สามารถส่งแบบตอบรับฯ ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/5dTWkcl9x0IW0zmh1 หรือทางโทรสารหมายเลข 02-579-2288 และ 02-579-0455

 

 

แสดงความคิดเห็น