เชิญชมย้อนหลังงานสัมมนา SMEs จัดทำบัญชีอย่างไร เพื่อเข้าสู่ยุค Digital Economy

สัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจ ผู้ประกอบการ SMEs ในด้านการภาษี และการจัดทำบัญชี การปรับตัวของผู้ ประกอบธุรกิจยุค Digital Economy

            ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ (ETDA) สพธอ. และกรมสรรพากร จัดสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจ  ผู้ประกอบการ SMEs ในด้านการภาษี และจัดทำบัญชีชุดเดียวอย่างมีระบบ ถูกต้องสมบูรณ์และมีมาตรฐาน สอดคล้องกับสถาพข้อเท็จจริงของกิจการ และเพื่อเพื่อเสริมสร้างความรู้ ควบคู่ไปกับการปรับตัวของผู้ประกอบธุรกิจยุค Digital Economy

รายละเอียดเพิ่มเติม
Email : [email protected]
โทรศัพท์ 
02-626-3888/ 02-230-9664

ช่วงที่ 1

 

ช่วงที่ 2

แสดงความคิดเห็น