ยุทธศาสตร์พัฒนา “ตลาด” ดึงนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ‘Local Economy’

ที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยพึ่งพารายได้จากเครื่องยนต์หลัก 4 ตัวทั้งจากรายได้ภาคการส่งออก การลงทุน การบริโภคภายในประเทศ และการท่องเที่ยว แต่ภายหลังจากเศรษฐกิจโลกประสบปัญหาชะลอตัว ส่งผลให้รายได้จากภาคส่งออก ซึ่งเป็นสัดส่วน 70-80 % ของจีดีพีหดตัวลง ส่งผลไปถึงรายได้ภาคการลงทุนและการบริโภคในประเทศให้ชะลอตัวลงไปด้วย ด้วยเหตุหลายประเทศจึงได้ปรับนโยบายเศรษฐกิจ โดยหันมามุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับภายใน หรือเรียกว่า ‘เศรษฐกิจท้องถิ่น’ (Local Economy) เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และรักษาความสมดุลลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาเศรษฐกิจภายนอก