สสว. ร่วมมือสถาบันอาหาร-คณะกรรมการอิสลามกรุงเทพฯ เซ็น MOU พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

สสว. จับมือสถาบันอาหาร และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามกรุงเทพฯ เซ็น MOU ยกระดับภาคอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ทั้งในด้านบุคลากร มาตรฐานกิจการฮาลาล งานวิจัย ให้มีความเข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับของกลุ่มประเทศมุสลิม

นายยงวุฒิ  เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) สถาบันอาหาร และสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามกรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ ด้านมาตรฐานกิจการฮาลาล ด้านการวิจัยและพัฒนา อันจะเสริมสร้างอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มประเทศมุสลิมและมิใช่มุสลิมทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้ขอบเขตความร่วมมือประกอบด้วย 1.การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการฮาลาล 2. การสนับสนุนงานวิจัย เพื่อยกระดับการผลิตให้มีมาตรฐานฮาลาล 3.การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้านการบริหาร 4. แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศที่ประโยชน์ในการดำเนินงาน  5. ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ฮาลาลตามมาตรฐานสากล และ 6. พัฒนาช่องทางการตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพื่อต่อยอดธุรกิจให้ SME

“อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล คือหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม และยังเป็นส่วนหนึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการทำให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างยั่งยืน โดยตลาดฮาลาลได้กลายเป็นตลาดที่สำคัญของผู้ประกอบการทั่วโลก ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวมุสลิมที่กระจายตัวอยู่ทั่วทุกมุมโลกกว่า 1,800 ล้านคน” นายยงวุฒิ กล่าว

นายยงวุฒิ กล่าวต่อว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลก อย่างไรก็ตามจากข้อมูลยังพบว่ามีผู้ประกอบการไทยหลายรายที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องหลักการผลิตอาหารฮาลาล ซึ่งทำให้เสียโอกาสที่จะขยายตลาดสินค้า หรือต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ โดยความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลให้เป็นที่ยอมรับในตลาดมุสลิมในประเทศและตลาดฮาลาลทั่วโลกได้เป็นอย่างดี

แสดงความคิดเห็น