ส่องธุรกิจน่าสนใจในมาเลเซียที่นักลงทุนไทยไม่ควรมองข้าม

มาเลเซียหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน และเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกับไทย โดยในระยะเวลาที่ผ่านมามาเลเซียมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการทำงานของภาครัฐที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในปี 2563 มาเลเซียจะยกระดับตัวเองให้กลายเป็นประเทศพัฒนาที่มีรายได้สูง

จากเป้าหมายดังกล่าวทำให้มาเลเซียจำเป็นต้องผลักดันโครงการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) ที่มาจากการลงทุนจากภาคเอกชน รวมถึงการเปิดการค้าเสรีเพื่อดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติ เหล่านี้จึงถือได้ว่าเป็นโอกาสของนักธุรกิจไทยที่จะเข้าไปลงทุน เปิดตลาดในมาเลเซีย

สำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจที่น่าสนใจลงทุนในมาเลเซีย มีดังต่อไปนี้

1.อาหารฮาลาล

มาเลเซียมีประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากกว่าร้อยละ 60 ซึ่งเป็นตัวเลขที่เกินครึ่งของประชากรทั้งหมดของประเทศ จึงทำให้มาเลเซียกลายเป็นตลาดของอุตสาหกรรมฮาลาลขนาดใหญ่ และที่ผ่านมาสินค้าอาหารฮาลาลไทยก็ได้รับการยอมรับในเรื่องมาตรฐานจากกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม ทั้งในเรื่องวัตถุดิบที่หลากหลายมีคุณภาพ ดังนั้น ถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะขยายตลาดอาหารเข้าไปสู่มาเลเซีย โดยการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรีครับ

2.บริการท่องเที่ยว

มาเลเซียตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวมุสลิม จึงทำให้ตลาดการท่องเที่ยวของมาเลเซียคึกคัก และได้ขยายตัวตามไปด้วย ซึ่งเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นทุนเดิมได้จับมือกับภาคธุรกิจมาเลเซียจัดทำโปรแกรมทัวร์ระหว่างสองประเทศร่วมกัน

3.บริการทางการแพทย์และสุขภาพ

มาเลเซียยังประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางด้านการแพทย์ โดยเฉพาะพยาบาล เนื่องจากมาเลเซียมีอัตราการทำงานของผู้หญิงค่อนข้างต่ำ รวมถึงไทยมีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในระดับสูงจึงเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างกันในด้านธุรกิจการแพทย์และสุขภาพของทั้งสองประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจอื่นๆ ที่น่าสนใจให้นักธุรกิจไทยเข้าไปลงทุนในมาเลเซีย เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง ธุรกิจด้านการเกษตร ธุรกิจยางพารา อุตสาหกรรมเหล็ก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การขยายตลาดการลงทุนเข้าไปในมาเลเซียนั้น นักธุรกิจไทยจำเป็นต้องสำรวจตัวเองทั้งในเรื่องบุคลากร เครือข่าย การทำตามกฎระเบียบ ให้มีความพร้อมก่อนตัดสินใจดำเนินธุรกิจ

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในประเทศอาเซียน 9 ใน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการท่าน

สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

อีเมล: [email protected]  โทรศัพท์   02 -230-2758 หรือ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น