การค้าออนไลน์อาเซียนผ่านฉลุย ชงรัฐมนตรีลงนามความร่วมมือ

รัฐมนตรีเศรษกิจอาเซียนลงนามให้ความร่วมมือการค้าขายออนไลน์ในอาเซียน

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM)

ที่สิงคโปร์ ว่า ได้ข้อสรุปเรื่องสำคัญหลายเรื่อง โดยเฉพาะการจัดทำความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน ที่จะเพิ่มความร่วมมือในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์ การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ระบบโลจิสติกส์ และระบบการชำระเงิน ซึ่งจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอาเซียน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ โดยอาเซียนจะเสนอความตกลงฯ ให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลงนามในการประชุมเดือน ส.ค.61 ที่สิงคโปร์ และหากความตกลงมีผลบังคับใช้ จะส่งเสริมให้การค้าออนไลน์ เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ประกอบการในอาเซียนและผู้ประกอบการไทย เพราะจะกำหนดกฎ กติกาที่ชัดเจน ส่วนผู้บริโภคก็จะได้ประโยชน์จากการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ได้อย่างมั่นใจและสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ที่ประชุมขอให้สมาชิกอย่าใช้มาตรการที่มิใช่ภาษี มาเป็นอุปสรรคต่อการค้าในภูมิภาค เพราะขณะนี้ภาษีนำเข้าสินค้าในอาเซียนส่วนใหญ่เป็น 0% แต่กลับมีการใช้มาตรการกีดกันการค้ามากขึ้น

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในประเทศอาเซียน 9 ใน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการท่าน
สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
อีเมล: [email protected] โทรศัพท์ 02 -230-2758 หรือ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น