ไขข้อข้องใจ รัฐคุมเข้มกฎหมาย IUU

SME Update
16/06/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 2503 คน
ไขข้อข้องใจ รัฐคุมเข้มกฎหมาย IUU
banner

สืบเนื่องจากกรณีที่สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยกล่าวถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมายประมง (IUU) ที่ทำให้ชาวประมงไทยได้รับผลกระทบจากขั้นตอนการติดต่อขอใบอนุญาตที่มีขั้นตอนยุ่งยาก รวมถึงการเรียกร้องให้ จำกัดจำนวนโควตาสินค้าอาหารทะเล ที่เข้ามาจำหน่ายในไทย อีกทั้ง ยังมีการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศเพื่อนบ้านที่ยังติดใบเหลืองใบแดงจากปัญหาการทำประมง IUU ทำให้เกิดการแย่งส่วนแบ่งการตลาดภายในประเทศ

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 


โดยก่อนหน้านี้ทางกรมการค้าต่างประเทศ ได้ชี้แจงแก่ผู้ประกอบการประมงใน 2 ประเด็น คือ

- เรื่องนี้ กรมประมงเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายประมง (ด้าน IUU Fishing)

- เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้ผูกพันสินค้าประมงภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) จึงไม่สามารถจำกัดปริมาณการนำเข้าได้

อย่างไรก็ตาม การห้ามหรือกำหนดมาตรการนำเข้าของกระทรวงพาณิชย์ตาม พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 จะต้องมีเหตุผลความจำเป็น เช่น เพื่อความมั่นคงของประเทศ เพื่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อการสาธารณสุขและต้องพิจารณาผลกระทบต่างๆ อย่างรอบคอบรอบด้าน ซึ่งหากประเทศไทยห้ามนำเข้าสินค้าประมงเฉพาะจากบางประเทศ เช่น ประเทศเพื่อนบ้านจะถือเป็นการเลือกปฏิบัติได้

ทางด้านกรมประมง โดยนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ชี้แจงถึงกรณีนี้ว่า การออกพระราชกำหนด การประมง พ.ศ. 2558 และแก้ไข ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปฏิรูปการประมงเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการประมงของไทย โดยทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องต้องมีความโปร่งใส และเป็นธรรม สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดสายการผลิต ซึ่งในบางเรื่องเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน เช่น  การที่ชาวประมงและผู้ประกอบการต้องมีการจัดทำเอกสารเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าตั้งแต่จับสัตว์น้ำจนถึงส่งออก เพื่อให้ผู้ซื้อปลายทางมั่นใจได้ว่าสินค้าเหล่านั้นมีแหล่งที่มาที่ถูกต้อง

ง่ายๆ แค่ระบุเลขหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ

ที่ผ่านมากรมประมงได้มีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกการส่งออกสินค้าประมง (FSW) ซึ่งผู้ส่งออกเพียงแค่ระบุเฉพาะเลขที่หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (Marines Catch Purchasing Document : MCPD) หรือใบรับรองการจับสัตว์น้ำของวัตถุดิบที่มีการซื้อและนำมาผลิต

โดยหมายเลขดังกล่าวจะทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่าสินค้ารุ่นนี้ผลิตมาจากวัตถุดิบที่ได้มาจากการจับของเรือประมงลำไหน จับที่ไหน /เมื่อไหร่ /มีแรงงานกี่คน /ชื่ออะไร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคปลายทางว่าสินค้าสัตว์น้ำนั้นไม่มาจากการทำประมงที่ผิดกฎหมายหรือเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ภายใต้นโยบายที่มุ่งไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นจุดแข็งของสินค้าประมงไทยที่ผู้ซื้อปลายทางมั่นใจและยังคงซื้อสินค้าไทย

นำเข้าสัตว์น้ำ 9 พันตันต่อปี

ทั้งนี้ ในประเด็นปริมาณสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคในประเทศที่ได้จากการทำการประมงทะเลจากประเทศเพื่อนบ้านที่ยังติดปัญหา IUU อยู่นั้น จากข้อมูลการนำเข้าของด่านตรวจสัตว์น้ำกรมประมง พบว่ามีปริมาณการนำเข้าเพียง 9,000 ตัน/ปี เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตภายในประเทศถือได้ว่าเป็นปริมาณที่น้อยมาก เพียงร้อยละ0.6 แต่

โดยผู้นำเข้าจะต้องแสดงเอกสารที่รัฐบาลประเทศที่นำสินค้าเข้าออกให้เพื่อแสดงว่าสัตว์น้ำที่นำเข้ามานั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำประมงที่ผิดกฎหมาย โดยต้องแสดงรายชื่อของเรือประมงที่ทำการจับสัตว์น้ำ เลขที่ใบอนุญาต วันที่ทำการประมง ตลอดจนน้ำหนักสัตว์น้ำที่จับได้ของสินค้าที่นำเข้าทั้งหมด

รวมทั้งการกำหนดมาตรการด้านสุขอนามัย โดยดำเนินการเฝ้าระวังสุ่มตรวจตัวอย่างสัตว์น้ำที่นำเข้า ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำ เพื่อตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง


จะเห็นว่าทั้งหน่วยงานรัฐและผู้ประกอบการมองกันต่างมุม ผู้ประกอบการมองว่ากฎใหม่ของ IUU ยิ่งเพิ่มความยุ่งยากของผู้ประกอบการประมง และให้จำกัดโควตานำเข้าสัตว์น้ำประมงต่างชาติ ขณะที่ฝั่งรัฐ นอกจากทำไม่ได้แล้วยังถือเป็นการเลือกปฏิบัติ แถมทำไม่ได้ด้วย เพราะประมงไม่ได้ผูกพันสินค้าประมงภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) และกฎใหม่ดำเนินการด้วยความโปร่งใส น่าติดตามว่าเรื่องนี้จะมีข้อสรุปอย่างไร 


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข้าไปในระบบ…
3491212 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้าน…
125836 | 11/06/2019
โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

วิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่ประชาชนชาวไทยกำลังเผชิญวิบากกรรมล่วงเลยเข้ามาเป็นเวลา 4 เดือนแล้วและยังไม่รู้ชะตากรรมชีวิตวิกฤติครั้งจะจบวันไหนและเมื่อไหร่…
117791 | 12/04/2020
ไขข้อข้องใจ รัฐคุมเข้มกฎหมาย IUU