6 เทคโนโลยีที่ SME รายเล็กหรือใหญ่ก็ต้องได้ใช้

SME Update
22/03/2021
รับชมแล้วทั้งหมด 2808 คน
6 เทคโนโลยีที่ SME รายเล็กหรือใหญ่ก็ต้องได้ใช้
banner

เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เป็นการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตั้งแต่ภาคผลิตจนถึงภาคการขาย พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการทำงาน เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและปฏิรูปกระบวนการทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันและคุณภาพชีวิตของคนไทย มาดูกันว่าเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจดิจิทัลไทยมีอะไรบ้าง

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

1. อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of Things)

ช่วยยกระดับการใช้งานหรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการสร้างรูปแบบและบริการทางธุรกิจใหม่ๆ โดยไม่กี่ปีข้างหน้าคาดว่า จะมีการใช้งานจำนวนอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เพิ่มขึ้นหลายพันล้านเครื่องทั่วโลก ส่งผลให้ตลาด IoT ทั่วโลกเติบโตอย่างรวดเร็ว สำหรับในประเทศไทยมูลค่าตลาด IoT คาดว่าจะสูงถึง 1.88 แสนล้านบาทภายในปี 2033 โดยเพิ่มขึ้นจากมูลค่า 3.6 พันล้านบาทในปี 2018

 

2. ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)

เทคโนโลยีที่ส่งกระทบต่อเศรษฐกิจแม้ว่าจะมีงานจำนวนมากที่ถูกดำเนินไปโดยอัตโนมัติ แต่ AI จะช่วยสร้างงานอีกจำนวนมากเช่นกันเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนการใช้งานอย่างกว้างขวางในอนาคตอันใกล้นี้ และที่สำคัญประชากรสูงอายุจะทำให้หุ่นยนต์มีความจำเป็นมากขึ้น เนื่องจากตลาดต้องเผชิญกับการขาดแคลนของแรงงาน บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องเพิ่มระบบอัตโนมัติและใช้หุ่นยนต์เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงาน การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้อาจเพิ่มขึ้นถึง 50% ในประเทศไทยภายในปี 2030 จาก 17% ในปี 2019

 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

เป็นกระบวนการในการตรวจสอบและจัดหมวดหมู่ข้อมูล เพื่อทำการวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงลึก ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ธุรกิจเคลื่อนตัวไปได้อย่างเร็วและชาญฉลาดมากขึ้น โดยไทยมีจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกว่า 57 ล้านคน คิดเป็นกว่า 82% ของประชากรทั้งประเทศ ขณะที่ชั่วโมงเฉลี่ยในการใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อวันคือ 9 ชั่วโมง 38 นาที ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงมาก สิ่งที่ตามมาจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตคือกิจกรรมออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้น และการสร้างข้อมูลออกมามหาศาล โดยข้อมูลเหล่านี้ล้วนต้องการการตีความ เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในความหมายที่ถูกซ่อนอยู่ และหาความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละชุดเพื่อระบุถึงข้อมูลเชิงลึก

 

4. โทรคมนาคมยุคใหม่ (Next Generation Telecom)

5G มิใช่เพียงการพัฒนาต่อยอดจาก 4G เท่านั้น แต่ยังสนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น IoT และรถยนต์ไร้คนขับ อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีจะไม่หยุดอยู่ที่ 5G แต่จะพัฒนาไปจนถึง 6G-7G ซึ่งจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาด้านต้นทุนของเทคโนโลยีรุ่นก่อนหน้า เพื่อผลประโยชน์ของผู้ใช้งาน

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G จะมีแนวโน้มขยายตัวและส่งผลกระทบต่อประชากรไทยในสัดส่วนมากถึง 75-80% ภายในปี 2030 โดยเป็นที่คาดหมายว่า 5G จะครอบคลุมประชากรโลกมากกว่า 40% ภายในปี 2024 คิดเป็นจำนวนผู้ใช้งาน 1.5 พันล้านคน (ข้อมูลจาก Ericsson)

 

5. Distributed Ledger Technology (DLT)           

เป็นการบันทึกข้อมูลแบบดิจิทัล ซึ่งแตกต่างจากระบบ Centralized โดยจะเก็บข้อมูลแบบทั่วไป 2 แบบคือ

1. คือการจัดเก็บข้อมูล โดย DLT จะเก็บข้อมูลไว้ในเครือข่ายที่การเปลี่ยนแปลงของแต่ละข้อมูลจะปรากฏพร้อมกันในบัญชีแยกประเภทในเครือข่ายทั้งหมด

2. ข้อมูลจะได้รับการรับรองความถูกต้องโดยลายเซ็นเข้ารหัส

ดังนั้น DLT จึงให้ประโยชน์ในการบันทึกธุรกรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้ เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและถูกต้องผ่านการเข้ารหัส ซึ่งตัวอย่างการใช้งานของระบบ DLT ที่เป็นที่รู้จักก็คือ Blockchain

การเติบโตของ DLT จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า หลายองค์กรกำลังให้ความสนใจในการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อสร้างความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในองค์กร ในอีก 5-10 ปีข้างหน้า DLT จะถูกใช้เหมือนอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน ซึ่งการประเมินผลกระทบต่อประชากรของ DLT จะสูงถึง 80% ในไทย

 

6. ระบบอัตโนมัติ (Automation)

เป็นเทคโนโลยีที่มีการดำเนินกระบวนการหรือขั้นตอน โดยอาศัยความช่วยเหลือจากมนุษย์น้อยที่สุดและรูปแบบการใช้งานมีจุดประสงค์ในการการควบคุม ตรวจสอบการผลิต การขนส่งสินค้าและบริการต่างๆ ทำงานทั่วไปแทนมนุษย์ในหลากหลายอุตสาหกรรม

มูลค่าตลาดหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในไทยคาดว่าจะสูงถึง 2 แสนล้านบาทในปีที่แล้ว ขณะที่เทคโนโลยี Robotics Process Automation (RPA) เติบโตมากกว่า 200% โดยในปี 2025 จะมีมูลค่าตลาดประมาณ 4.38 แสนล้านบาท และตลาดจะเติบโตเกิน 1 ล้านล้านบาท ในปี 2035

เทคโนโลยี เกี่ยวข้องอย่างไรกับ SME ไทย?

โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากการถือกำเนิดของเทคโนโลยีมากมายอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องตั้งคำถามว่าเทคโนโลยีนั้นจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ธุรกิจ และผู้บริโภคมากน้อยเพียงใด ธุรกิจต่างๆ ต้องรู้วิธีการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เทคโนโลยีนำมาให้ รวมไปถึงงบประมาณที่ต้องลงทุน ขณะที่ผู้บริโภคต้องการทราบถึงโอกาสในการเพิ่มจำนวนงานและการจ้างงาน

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ จะช่วยให้เห็นภาพศักยภาพทางเศรษฐกิจที่เทคโนโลยีเหล่านี้จะสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจได้ชัดเจนมากขึ้น เพิ่มโอกาสและความเป็นไปได้ในการค้นหาพัฒนาการพึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น และเพิ่มทางเลือกในการแก้ไขปัญหา

 

ในทุกอุตสาหกรรมและเกือบทุกบริษัท ผลกระทบของเทคโนโลยีส่งผลต่อรายได้ ดังนั้นการเพิ่มอัตราการใช้เทคโนโลยีจึงมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรหรือเศรษฐกิจ ซึ่งการพิจารณา คาดการณ์อนาคต ประเมินศักยภาพการเติบโต และผลกระทบของเทคโนโลยีจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถลงทุนแบบทันทีทันใดตามสภาพตลาด รวมถึงสร้างความแตกต่างสำหรับองค์กรและเศรษฐกิจในภาพรวมได้

 

 

แหล่งอ้างอิง :

https://www.depa.or.th/

https://www.stou.ac.th/

https://www.depa.or.th/

https://sme.go.th/

 


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

‘TikTok For All’ Update เทรนด์ใหม่ปี 2024 พร้อมกลยุทธ์เพิ่มโอกาส SME ไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

‘TikTok For All’ Update เทรนด์ใหม่ปี 2024 พร้อมกลยุทธ์เพิ่มโอกาส SME ไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

TikTok ตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มเอนเตอร์เทนเมนต์ที่น่าเชื่อถือสำหรับทุกคน ทั้งครีเอเตอร์ คอมมูนิตี้ผู้ใช้งาน และธุรกิจทุกขนาดในไทย ด้วยการเปิดตัว…
pin
1599 | 14/02/2024
ทอดไม่ทิ้ง! เปลี่ยน ‘น้ำมันเหลือทิ้ง’ เป็น ‘น้ำมันเครื่องบิน’ โอกาสใหม่ SME ไทย เติบโตอย่างยั่งยืน

ทอดไม่ทิ้ง! เปลี่ยน ‘น้ำมันเหลือทิ้ง’ เป็น ‘น้ำมันเครื่องบิน’ โอกาสใหม่ SME ไทย เติบโตอย่างยั่งยืน

ขณะที่ยานพาหนะต่าง ๆ ทั้ง รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รถไฟ และเรือ ต่างมุ่งสู่การใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน ที่เป็นพลังงานสะอาดกันแล้ว แต่สำหรับการเดินทางโดยอากาศยาน…
pin
2045 | 26/01/2024
จับกระแส 'เทรนด์ธุรกิจ' ปี 2024 ใครได้ไปต่อ ใครมาแรง SME ไทยต้องรู้

จับกระแส 'เทรนด์ธุรกิจ' ปี 2024 ใครได้ไปต่อ ใครมาแรง SME ไทยต้องรู้

ปี 2024 นี้ ธุรกิจไหนมาแรง ธุรกิจไหนน่าจับตา เทรนด์ธุรกิจใดกำลังมาแรง Bangkok Bank SME สรุปมาไว้ในบทความนี้ เพื่อเป็นแนวทางแก่ SME และผู้ที่กำลังคิดจะเริ่มต้นทำธุรกิจทุกท่าน…
pin
2187 | 25/01/2024
6 เทคโนโลยีที่ SME รายเล็กหรือใหญ่ก็ต้องได้ใช้