5 Vs คืออะไร ทำไมจึงสำคัญกับ Big Data

SME in Focus
26/02/2021
รับชมแล้วทั้งหมด 7182 คน
5 Vs คืออะไร ทำไมจึงสำคัญกับ Big Data
banner

เราอยู่ในโลกแห่งข้อมูล ที่สำคัญข้อมูลเป็นสิ่งที่ค่าที่สามารถนำมาให้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะสำหรับภาคธุรกิจ จากข้อมูลที่แสดงกิจกรรมต่างๆ เช่น การค้นหาใน Google และพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ไปจนถึงการสื่อสาร และการสนทนาผ่านข้อความสมาร์ทโฟน การ Post ข้อความ รูปภาพ ที่ส่งไปยัง Social Media ต่างๆ Image Capture Video Streaming บันทึกรายการซื้อ-ขาย ต่างๆ สัญญาณ GPS จากโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งข้อมูลที่เกิดจากการใช้บริการระบบสารสนเทศขององค์การต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในแต่ละวันมีการสร้างข้อมูลใหม่สูงถึง 2.5 Quintillion byte (เมื่อเทียบกับข้อมูลในช่วงเวลาตั้งแต่ ค.ศ.1-2000 ที่เคยมีการรวบรวม)

ข้อมูลที่ถูกนิยามว่าเป็น Big Data เหล่านี้วนเวียนและเกี่ยวข้องกับกระแสของธุรกิจในปัจจุบัน ด้วยปัจจัยต่างๆ และการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ทำให้องค์การต่างๆ เข้าถึง และสามารถนำเอา Big Data ที่ต้องการมาจัดเก็บ และวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลการคาดการณ์ต่างๆ มาใช้เสริมศักยภาพในการประเมินสถานการณ์การแข่งขันในตลาด

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

การที่องค์การก้าวเข้าไปสู่จุดที่เอา Big Data มาใช้งาน จึงไม่ใช่การลงทุนใน Scale ทั่วไป แต่เป็นการลงทุนที่ใช้งบประมาณมากพอสมควร เพื่อหวังผลของความได้เปรียบในเชิงธุรกิจอย่างแท้จริ งและไม่ใช่ในมิติด้าน IT เพียงด้านเดียว แต่คือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ หมายความว่าการที่องค์การจะใช้งาน Big Data อย่างจริงจัง ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่

Data ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลไว้เพื่อการวิเคราะห์

IT infrastructure ต้องจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน IT เพื่อรองรับการจัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

Analytical Skills การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องมือ และผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม

ดังนั้นข้อมูลที่ถูกรวบรวมขึ้นจึงมีมากมายจนไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เลย นอกจากจะมีการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเราเรียกกระบวนการการประยุกต์ใช้ศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูล หรือ Big Data Analytics

แต่ด้วยการที่ปริมาณข้อมูลที่มีมากมาย เราจะทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลที่เรามีอยู่สำคัญมากแค่ไหน ใช่สิ่งที่เรียกว่า Big data หรือไม่ ซึ่งโดยหลักการปกติทั่วไปจะมีการแบ่งลักษณะที่ต้องเป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูล เพื่อให้เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ ได้แก่ ปริมาณ ความเร็ว ความหลากหลาย ความถูกต้อง และคุณค่าเป็นลักษณะที่ 5 ที่สำคัญ

 

5 Vs สำหรับ Big Data ที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

Volume

อย่างที่กล่าวในข้างต้นว่า ทุกวันนี้เราสร้างข้อมูลใหม่ๆ ขึ้นมามากมายต่อวัน และปริมาณข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ข้อมูลนั้นถูกจัดให้เป็น Big Data โดยปริมาณข้อมูลที่มากพอ จึงจะสามารถนำมาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรอบด้าน

 

Velocity

ความเร็วและทันต่อเหตุการณ์เป็นอีกปัจจัยสำคัญของข้อมูล ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลแบบ real-time นำผลลัพธ์มาทำการตัดสินใจและตอบสนองได้อย่างทันท่วงที เช่นข้อมูลบน Facebook, Instagram หรือ Twitter ในโซเชียลมีเดียที่เกิดเป็นกระแสใหม่ๆ ขึ้น หรือข้อมูลการจ่ายผ่านบัตรเครดิตล่าสุด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ สามารถนำมาประมวลผลได้ในทันที นี่จึงเป็นอีกองค์ประกอบสำคัญของ Big Data

 

Variety

ความหลากหลายของข้อมูลเป็นอีกองค์ประกอบของ Big data สังเกตว่าอัลกอริทึมจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีการประมวลผลข้อมูลที่หลากหลาย และแตกต่างกันไปตามประเภทของข้อมูลที่จะประมวลผล เช่นข้อมูลในอดีต- ปัจจุบัน ข้อมูลเรื่องเดียวกันแต่มุมมองแตกต่างกัน ข้อมูลจากความหลากหลายของประชากร เป็นต้น ดังนั้นโครงสร้างของข้อมูลที่แตกต่างกันหรือสัมพันธ์กัน จะถูกนำมาประมวลผลในเชิงเปรียบเทียบกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกตามที่ต้องการได้

 

Veracity

ความถูกต้องของข้อมูลเป็น Big Data ที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล ดังนั้นข้อมูลถูกต้องและมีคุณภาพสูงหรือไม่ เมื่อพูดถึงข้อมูลขนาดใหญ่ที่มาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจห่วงโซ่การดูแลข้อมูลและบริบท เมื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องได้ ซึ่งความถูกต้องของข้อมูลมีความสำคัญมาก เพื่อที่จะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ และนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีความหมายสำหรับองค์กร มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งมีกระบวนการในการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

 

Value

เมื่อพูดถึง Big Data ที่ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบที่กล่าวมาในข้างต้น แต่ท้ายที่สุดคือกระบวนการที่จะนำไปสู่การนำข้อมูลไปสร้างมูลค่ากับธุรกิจ ซึ่งตรงส่วนนี้เราจะต้องมีกระบวนการที่เรียกว่าระบบการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้นำไปสร้างมูลค่าต่อธุรกิจได้ และตามข้อเท็จจริงคือข้อมูลไม่ใช่ทุกข้อมูลจะเกิดประโยชน์ ดังนั้นการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จึงมีความสำคัญมากในการแข่งขัน เช่นข้อมูลที่ดีกว่า ถูกต้องครบถ้วนมากกว่า สามารถจะนำข้อมูลดังกล่าวมาเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ ซึ่งนี่คือความสำคัญที่แท้จริงของ Big Data

อย่างไรก็ตาม ในองค์ประกอบของ Big Data ยังมีส่วนที่เรียกว่า ความผันแปรของข้อมูล ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่า ข้อมูลอันมหาศาลที่ถูกรวบรวมขึ้นยังมีค่าผันแปรจากปัจจัยต่างๆ อาทิ เวลา สถานการณ์ เหตุการณ์ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น เช่น กรณีการระบาดของโควิด 19 ที่โลกไม่เคยเกิดโรคร้ายลักษณะนี้มานานมาก ทำให้การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงแรกมีความผิดพลาด อันนำไปสู่มาตรการที่ผิดพลาดในหลายด้าน เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ ผู้รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล อาจต้องเข้าใจองค์ประกอบเหล่านี้เสียก่อน เพื่อให้สามารถเข้าใจกระบวนการของ Big Data และนำไปใช้ประโยชน์ได้ผลลัพธ์แม่นยำมากยิ่งขึ้น สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<

 


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

ถอดแนวคิด ‘เนวิลล์ ฟู้ด’ ฟาร์มแม่ไก่อารมณ์ดี - โปรตีนจิ้งหรีด เทรนด์อาหารแห่งอนาคตสร้างความยั่งยืน รับเทรนด์ Future Food

ถอดแนวคิด ‘เนวิลล์ ฟู้ด’ ฟาร์มแม่ไก่อารมณ์ดี - โปรตีนจิ้งหรีด เทรนด์อาหารแห่งอนาคตสร้างความยั่งยืน รับเทรนด์ Future Food

เมื่อโลก กำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่จากการเพิ่มขึ้นของประชากร โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้คาดการณ์ว่า ประชากรโลกจะเพิ่มจำนวนจากปัจจุบันที่มีอยู่ราว…
pin
159 | 20/06/2024
แชร์ประสบการณ์ เจ้าของแบรนด์ดัง ปูไข่ดอง by ‘ปองไคดู’ สร้างโอกาสจากวิกฤตได้อย่างไร? ให้สามารถสร้างยอดขายสู่ หลักล้าน

แชร์ประสบการณ์ เจ้าของแบรนด์ดัง ปูไข่ดอง by ‘ปองไคดู’ สร้างโอกาสจากวิกฤตได้อย่างไร? ให้สามารถสร้างยอดขายสู่ หลักล้าน

หากใครกำลังสนใจอยากเริ่มธุรกิจอาหารทะเลสด ห้ามพลาดกับการแชร์เรื่องราวจากประสบการณ์จริง ของแบรนด์ปูไข่ดอง ยอดขายหลักล้าน โดย คุณตรีชาวัชร์…
pin
225 | 18/06/2024
‘ขอนแก่นแหอวน’ ต้นแบบการสืบทอดธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน สู่ผู้นำตลาดแหอวนบนเวทีโลก

‘ขอนแก่นแหอวน’ ต้นแบบการสืบทอดธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน สู่ผู้นำตลาดแหอวนบนเวทีโลก

การก่อตั้งธุรกิจในรูปแบบของ ‘ธุรกิจครอบครัว’ มักจะมีคำกล่าวว่า “ธุรกิจครอบครัว อยู่รอดได้ไม่เกิน 3 ชั่วอายุคน” กล่าวคือ ช่วงแรกเป็นช่วงที่เริ่มสร้างกิจการ…
pin
539 | 14/06/2024
5 Vs คืออะไร ทำไมจึงสำคัญกับ Big Data