การค้าชายแดนไทย โอกาสของ SMEs ไทย

การค้าขายแดนไทย ตลาดที่น่าสนใจสำหรับการลงทุน SMEs

ประเทศใน CLMV อันประกอบไปด้วย ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม เป็นกลุ่มอาเซียนที่มีแนวโน้มเศรษฐกิจโตต่อเนื่อง มีแร่ธาตุทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ และมีค่าจ้างแรงงานที่ไม่สูงนัก โดยการทำการค้าชายแดนกับประเทศในกลุ่มนี้มีมูลค่าถึง 1.6 ล้านล้านบาทในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 จากปี 2559 โดยในปี 2561 คาดการณ์ว่ามูลค่าการค้าชายแดนอาจเติบโตถึงร้อยละ 14 เนื่องจากมีปัจจัยที่ขับเคลื่อนมาจากความต้องการสินค้าไทยที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนยังคงมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น

มีการคาดการณ์ว่าในปี 2561 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศที่เป็นคู่ค้าสำคัญของไทย เช่น เมียนมาจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.7 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 8 กัมพูชา อัตราการเจริญเติบยังอยู่ที่ร้อยละ 7.1 สปป.ลาว จะเติบเติบโตจากร้อยละ 6.9 เป็น 7 มาเลเชียยังเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.4

ประเทศที่มีการคาดการณ์ว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะสูงสุดร้อยละ 8 มีประชากรกว่า 60 ล้านคน คือประเทศเมียนม่า โดยมีการค้าขายผ่านชายแดนที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นทำเลการค้าชายแดนที่มีศักยภาพอย่างยิ่ง เนื่องจากเส้นทางแม่สอด-เมียวดี เนื่องจากเส้นทางที่เข้าถึงเมืองย่างกุ้งได้ใกล้ที่สุด ในอนาคตยังจะสามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศอื่นๆอย่าง บังกลาเทศ กากีสถาน อินเดีย อิหร่าน ตุรกี เข้าสู่ยุโรป และสินค้าจากประเทศไทยได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภค เมียนมายังต้องการสินค้าอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างอีกมาก เนื่องจากประเทศอยู่ระหว่างการเติบโต ที่มีการก่อสร้างความสะดวกอย่างถนน อาคารบ้านเรือนมากมาย

กัมพูชา เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง มีธุรกิจที่น่าสนใจ ได้แก่ โลจิสติกส์ คลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า เพื่อรองรับการขนถ่ายและกระจายสินค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยการบริโภคภายในประเทศกัมพูชามีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะประชาชนในประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยกลุ่มสินค้าที่น่าสนใจ ได้แก่ อาหารสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว นม เครื่องแต่งกาย เป็นต้น

โลจิสติกส์ชายแดนของไทย (Cross-border Logistic) จะติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา ลาวและมาเลเซีย มีจุดผ่านแดนถาวร ผ่านจังหวัดทั่วประเทศ 21 จังหวัด โดยเฉพาะมาเลเซีย ที่เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในกลุ่มอาเซียน มีจุดผ่านแดนถึง 8 จุดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยที่จุดผ่านแดนทุกแห่งเป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้ภาพรวมการค้าชายแดนไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นช่องทางที่ท่านผู้ประกอบการ SMEs เริ่มต้นส่งออกสินค้าที่มีความเสี่ยงน้อย แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบทางการค้าต่างๆ จึงเป็นสิ่งจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด จะต้องศึกษาความต้องการ วัฒนธรรม และสังคมของประเทศคู่ค้า และหาพันธมิตรเครือข่ายที่เชื่อถือได้

และจากเดือนมีนาคมที่ผ่านมากมูลค่าการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนมีมูลค้ารวม 115,184.99 ล้านบาท เพิ่มจากเดือนมีนาคม 2560 ที่มีมูลค่า 88,970.79 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.46 เป็นตัวเลขที่น่าสนใจ สำหรับท่านผู้ประกอบการอย่างยิ่ง

จากข้อมูลข้างต้นการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเป็นตลาดที่น่าสนใจและน่าลงทุนอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุน เนื่องจากเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี อีกทั้งสินค้าจากประเทศไทยยังเป็นสินค้าที่ประเทศเพื่อนบ้านนิยมและเป็นที่ต้องการอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น