วิสาหกิจชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

SME Update
18/11/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 7306 คน
วิสาหกิจชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
banner

การสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวกันในรู้วิสาหกิจชุมชน หรือการกิจการที่คนในชุมชนรวมตัวกันผลิตสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้ร่วมกัน และให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นนโยบายหลักที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก

ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตร รายงานสถิติการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ว่า มีวิสาหกิจชุมชนได้รับอนุมัติจดทะเบียนทั่วประเทศรวม 85,655 แห่ง และมีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุมัติจดทะเบียน 492 แห่ง

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


สร้างรายได้ต่อปีกว่า 2.55 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ระบุว่า ณ ปี 2560 มีธุรกิจเอสเอ็มอีจำแนกตามประเภท เป็น 3 ประเภท นิติบุคคล 657,633 ราย คิดเป็น 22.18% ของทั้งหมด จัดตั้งในนามส่วนบุคคลและอื่น ๆ รวม 2,285,731 ราย คิดเป็น70.02%  และวิสาหกิจชุมชน 85,429 ราย คิดเป็นสัดส่วน 2.80% ของเอสเอ็มอีทั้งประเทศ

หลัง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 และมีผลบังคับใช้หลังพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 จะช่วยหนุนศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น

เนื่องจาก พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนฉบับใหม่ ซึ่งเป็นการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 2548 ในส่วนของ องค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน องค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ปรับปรุงบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานเกษตรจังหวัด นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกให้กับวิสาหกิจชุมชนในการจดทะเบียนจัดตั้ง และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ จะจูงใจให้วิสาหกิจชุมยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลมากขึ้น

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนถือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันสามารถสร้างรายได้ต่อปีมากกว่า 2.55 หมื่นล้านบาท จากการรวมตัวของกลุ่มวิสาหกิจกว่า 8.5 หมื่นแห่ง มีสมาชิกกว่า 1.4 ล้านคน กรมส่งเสริมการเกษตรวางเป้าหมายจะส่งเสริมศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า 5% ต่อปี


สานฝันปั้นให้วิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง

เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักในการผลักดันออกกฎหมายใหม่ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้การประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง  และยื่นขอจดทะเบียนประกอบกิจการในฐานะนิติบุคคลได้ ผลที่ตามมาคือจะทำให้วิสาหกิจชุมชนสามารถทำนิติกรรม ธุรกรรม รวมทั้งถือครองทรัพย์สินในนามวิสาหกิจชุมชนได้ จากที่ผ่านมาต้องใช้ชื่อสมาชิกดำเนินการแทน

นอกจากนี้เมื่อวิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล การเสียภาษีจากเดิมที่เสียภาษีในรูปของบุคคลธรรมดาจะเปลี่ยนมาเสียภาษีในรูปนิติบุคคล  ซึ่งจะได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีมากกว่า ที่สำคัญจะทำให้วิสาหกิจชุมชนที่เป็นนิติบุคคลสามารถเข้าถึงบริการที่ภาครัฐจัดทำขึ้นได้มากกว่าเดิม

ทั้งหมดนี้จะเป็นเครื่องมือกลไกสำคัญในการผลักดันให้วิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับขึ้นเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี มีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดมากขึ้น สามารถต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ช่วงเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมสรรพากร กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้บูรณาการความร่วมมือกันโดยจัดทำบันทึกข้อตกลง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ให้กิจการวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ช่วยหนุนให้เศรษฐกิจประเทศขยายตัวได้เพิ่มขึ้น

ในการนี้กรมสรรพากรได้ดำเนินมาตรการภาษีสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยมีให้การจัดทำบัญชีอย่างง่ายเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการทำธุรกิจ และยกเว้นภาษีเงินได้ของวิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ซึ่งมีเงินได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี มาตั้งแต่ปีภาษี 2552 จนถึงปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ปีภาษี 2562 จะเป็นปีภาษีสุดท้ายของมาตรการดังกล่าว แต่หากวิสาหกิจชุมชนประกอบกิจการในรูปแบบของนิติบุคคล โดยมีทุนจดทะเบียนฯ ไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิในส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาทแรก ขณะเดียวกันนอกจากมาตรการภาษีแล้ว การจดทำเบียนนิติบุคคล มีการจัดทำบัญชีจะช่วยให้วิสาหกิจชุมชนมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น


การวาดฝันปั้นให้วิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง ผลักดันรายได้รวมจากปัจจุบันอยู่ที่ 2.55 หมื่นล้านบาทให้เติบโตต่อเนื่อง แม้เป็นเรื่องท้าทายและต้องใช้เวลา แต่ถ้าทำจริงเป้าหมายคงไม่ไกลเกินเอื้อม 

 

สอดส่องตลาดเทียนหอมในสหราชอาณาจักร

แนวทางแก้ ‘กับดัก’ Local Brand ไทยให้สำเร็จ


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

‘TikTok For All’ Update เทรนด์ใหม่ปี 2024 พร้อมกลยุทธ์เพิ่มโอกาส SME ไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

‘TikTok For All’ Update เทรนด์ใหม่ปี 2024 พร้อมกลยุทธ์เพิ่มโอกาส SME ไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

TikTok ตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มเอนเตอร์เทนเมนต์ที่น่าเชื่อถือสำหรับทุกคน ทั้งครีเอเตอร์ คอมมูนิตี้ผู้ใช้งาน และธุรกิจทุกขนาดในไทย ด้วยการเปิดตัว…
pin
2231 | 14/02/2024
ทอดไม่ทิ้ง! เปลี่ยน ‘น้ำมันเหลือทิ้ง’ เป็น ‘น้ำมันเครื่องบิน’ โอกาสใหม่ SME ไทย เติบโตอย่างยั่งยืน

ทอดไม่ทิ้ง! เปลี่ยน ‘น้ำมันเหลือทิ้ง’ เป็น ‘น้ำมันเครื่องบิน’ โอกาสใหม่ SME ไทย เติบโตอย่างยั่งยืน

ขณะที่ยานพาหนะต่าง ๆ ทั้ง รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รถไฟ และเรือ ต่างมุ่งสู่การใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน ที่เป็นพลังงานสะอาดกันแล้ว แต่สำหรับการเดินทางโดยอากาศยาน…
pin
2727 | 26/01/2024
จับกระแส 'เทรนด์ธุรกิจ' ปี 2024 ใครได้ไปต่อ ใครมาแรง SME ไทยต้องรู้

จับกระแส 'เทรนด์ธุรกิจ' ปี 2024 ใครได้ไปต่อ ใครมาแรง SME ไทยต้องรู้

ปี 2024 นี้ ธุรกิจไหนมาแรง ธุรกิจไหนน่าจับตา เทรนด์ธุรกิจใดกำลังมาแรง Bangkok Bank SME สรุปมาไว้ในบทความนี้ เพื่อเป็นแนวทางแก่ SME และผู้ที่กำลังคิดจะเริ่มต้นทำธุรกิจทุกท่าน…
pin
2596 | 25/01/2024
วิสาหกิจชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก