EEC มีอะไรเข้าใจง่ายๆภายใน 5 นาที

SME in Focus
05/07/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 1705 คน
EEC มีอะไรเข้าใจง่ายๆภายใน 5 นาที
banner

ท่านผู้อ่านหลายท่านอาจมีความเข้าใจแง่มุมของโครงการ EEC (Eastern Economic Corridor) หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในแง่มุมที่แตกต่างกัน ในที่นี้เราเลยนำมาเรียบเรียบแบบเข้าใจง่าย ในเนื้อหาที่กระชับ ได้ใจความ ใช้เวลาอ่านประมาณ 5 นาที แล้วคุณจะรู้มีแง่มุมที่น่าสนใจมากกว่าที่คิด

เริ่มต้นที่พื้นที่ EEC ตามประกาศของรัฐบาลประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง รวมนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 31 แห่ง (113,000 ไร่) ในพื้นที่ EEC มีพื้นที่ประกาศ เขตส่งเสริม 86,775 ไร่  เงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท โดยมีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมาย

มองโดยรวมๆ ก็คือ โครงการ EEC รัฐจัดสรรพื้นที่พิเศษใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกให้ธุรกิจขนาดใหญ่และต่างชาติเข้ามาเช่าพื้นที่เพื่อก่อตั้งโรงงานผลิตในอุตสาหกรรมที่รัฐบาลตั้งเป้าหมาย โดยรัฐได้มีมาตรการในการกระตุ้นการลงทุนต่างชาติโดยให้สิทธิพิเศษและมาตรการส่งเสริมต่างๆ อาทิ ภาษี ระเวลาสัญญาเช่าพื้นที่ เกิดการลงทุนขนาดใหญ่ เกิดการจ้างงาน รัฐเก็บภาษีได้มากขึ้น ทำให้เศรษฐกิจของประเทศ (อาจจะ)ดีขึ้น

ถ้าคุณเข้าใจแบบนี้ ...ถือว่าเข้าใจถูกต้องแล้ว แต่ไม่ทั้งหมดเพราะภายใต้โครงการเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกยังมีหลายอย่างที่เราอยากให้คุณรู้ !

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 


โดยช่วงระยะเวลากว่า 10 ปี ( พ.ศ.2548-2557) ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวของการลงทุนอยู่ในระดับต่ำที่ ร้อยละ 2 ทำให้อัตราการขยายตัวของประเทศอยู่ในระดับต่ำที่ ร้อยละ 2-3 ต่ำกว่าศักยภาพของประเทศ ที่ควรจะขยายตัวที่ร้อยละ 4-5

เอาตรงๆ คือ รัฐมองว่าไทยไม่มีขีดความสามารถในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาว หากเป็นแบบนี้ไม่เรื่อยๆ เศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมมีแต่ ทรงกับทรุด

ที่ผ่านมาภายใต้การส่งเสริมอุตสาหกรรมและภาคการลงทุนภายในประเทศ ทำให้ที่ผ่านมาการเติบโตของประเทศไทยมีการขยายตัวที่ต่ำทั้งจากปัจจัยการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และการแข่งขันทางการค้า และฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนตัวเลขทางเศรษฐกิจกระจุกอยู่ที่ภาคการส่งออกกว่าร้อยละ 70 แถมการส่งออกส่วนใหญ่ยังคงเป็นสินค้าประเภทวัตถุดิบ ที่มีมูลค่าต่ำแต่ต้องเผชิญการแข่งขันสูง

ผลคือประเทศไทยติดกับดักที่เรียกว่า Middle Income Trap หมายถึง การที่ไทยหยุดชะงักอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ประชาชาติต่อจำนวนประชากรอยู่ในระดับปานกลางมาตั้งแต่ปี 2519 โดยค่าเฉลี่ยรายได้ต่อหัวของไทยอยู่ที่ 5900 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีรายได้ต่อหัว/ปีที่มากกว่า13,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสะท้อนว่าพัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทยยังมีข้อจำกัด

เราคงบอกไม่ได้ว่าภายใต้การดำเนินการไปสู่เป้าหมายของโครงการ EEC จะนำไปสู่อะไร แต่ภายใต้บริบทแห่งความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว (Disruptive Technology) และความผันผวนของเศรษฐกิจโลกทำให้ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการลงทุนเพื่อให้สามารถต้านทานกระแสอันเชี่ยวกรากของเศรษฐกิจโลกให้ได้ และ EEC อาจจะเป็นตัวแปรสำคัญ  หรือที่รัฐคาดหวัวว่านี่จะเป็น New Engine of Growth ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย


มุมมองในด้านการลงทุนที่ควรรู้

ประเทศไทยต้องผลักดันให้อัตราการขยายตัวของการลงทุนเพิ่มเป็นร้อยละ 10 เพื่อให้อัตราการขยายตัวของประเทศหรือ ต้องการ GDP ของประเทศโตโดยเฉลี่ยร้อยละ 4-5 ตามศักยภาพของประเทศ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจึงจะเพิ่มขึ้นเพียงพอที่จะก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ในปี พ.ศ. 2575 ตามเป้าหมาย

โดยยกระดับ 5 อุตสาหกรรมเดิม  คือ 1.ยานยนต์สมัยใหม่ 2.อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3.การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 4.การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ 5.การแปรรูปอาหาร

ต่อยอด 7 อุตสาหกรรมใหม่ ที่ประกอบด้วย 1.หุ่นยนต์ 2.การแพทย์และสุขภาพครบวงจร 3.ดิจิทัล 4.การบินและโลจิสติกส์ 5.เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 6.การป้องกันประเทศ และ 7.การพัฒนาบุคลากร และการศึกษา

อย่างที่กล่าวในข้างต้น ตัวเลขการลงทุนโครงการ EEC โดยประมาณคือ 1.7 ล้านล้านบาทภายใน 5 ปี (หรือ ประมาณ 300,000 ล้านบาท ต่อปี)  สามารถเก็บภาษีเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกปีละ 1 แสนล้านบาท สามารถรองรับตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นกว่า 475,674 อัตรา  

โดยมี 4 กลไกในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย ประกอบด้วย

1. มีพื้นที่ชัดเจน กำหนดพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (อีสเทิร์นซีบอร์ด) เป็นพื้นที่แรก เนื่องจาก เป็นที่รู้จักของนักลงทุนทั่วโลก เป็นฐานการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและ นิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนา

2. มีแผนการดำเนินการร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน รัฐกำหนดนโยบายและกรอบการพัฒนาที่เหมาะสม เอกชนเป็นผู้ลงทุน

3. มีสิทธิประโยชน์ที่ชัดเจน มาตรการส่งเสริมการลงทุน การสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศด้านการลงทุน (Investment Eco System) และกำหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้ทำงานได้ผลอย่างรวดเร็ว

4. มีกฎหมายและองค์กรการกับที่ชัดเจน มี พ.ร.บ. และมีสำนักงานเพื่อรองรับความต่อเนื่องของการพัฒนาพื้นที่

กล่าวได้ว่าโครงการEEC คือรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นครั้งแรกของประเทศไทย

 

สร้างเมืองแห่งนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาค

ทั้งนี้ภายในพื้นที่ EEC  ยังมีโครงการที่เรียกว่าเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EECi เป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศนวัตกรรมที่เหมาะสมตั้งอยู่ที่วังจันทร์วัลเลย์ บนที่ดินของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บนทางหลวงหมายเลข 344 อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง มีพื้นที่รวมกันกว่า 3,000 ไร่ รองรับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (ARIPOLIS) และเทคโนโลยีชีวภาพและชีววิทยาศาสตร์ (BIOPOLIS)

Digital Park Thailand: EECd

นอกจากนี้ยังมีโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand หรือ EECd) ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่จะเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาค เน้นให้เกิดการลงทุนธุรกิจดิจิทัลควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย ตลอดจนยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมไอซีทีเดิมไปสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลยุคใหม่ (New S-Curve Digital Industry) อีกทั้งยังเป็นศูนย์สร้างธุรกิจดิจิทัลใหม่ ๆ ที่ ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 500 ไร่ ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รวมทั้งโครงการเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City เมืองที่ได้รับการพัฒนาพื้นที่ขึ้นใหม่ให้เป็นเมืองทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ตามบริบทความต้องการของเมือง โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง สาธารณูปโภค ที่อยู่อาศัย พื้นที่พักผ่อน แหล่งงาน พาณิชยกรรม รวมถึงการจัดพื้นที่ของเมืองอย่างเหมาะสม


ทั้งหมดนี้อาจดูน่าทึ่งแต่เราเชื่อว่า หลายคนมีคำถามว่า โครงการทั้งหมดนี้จะแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่ ซึ่งหากกล่าวตามไทม์ไลน์โครงการก็ประมาณแล้วเสร็จระยะแรกในปี 2566 เป็นต้นไป แต่เชื่อว่าภายใต้ความอลังการของโครงการ EEC หากแล้วเสร็จจะเปลี่ยนประเทศไทยให้แตกต่างไปจากเดิม โลกเปลี่ยน เราก็ต้องเปลี่ยน นี่คือ วิถีแห่งวิวัฒนาการ

เอาเข้าจริงรายละเอียดของอภิมหาโปรเจ็กต์อย่าง EEC มีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะมาก ไว้คราวหน้าเรามาเจาะลึกเป็นเฉพาะเรื่องๆ ไป โปรดติดตาม  


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
32282 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
19402 | 14/06/2019
ชาวนายุคใหม่ เข้าใจตลาด ต้นแบบ Smart Farmer SME in Focus

ชาวนายุคใหม่ เข้าใจตลาด ต้นแบบ Smart Farmer

ขณะที่ชาวนาต้องประสบกับปัญหาราคาข้าวตกต่ำเป็นหนี้เป็นสินจากรุ่นสู่รุ่น แต่ก็มีคนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานชาวนาไม่น้อย กล้าที่จะกลับมาพลิกฟื้นอาชีพดั้งเด...
12144 | 16/12/2019
banner