Save The World ‘โกลบอล ไบโอพอลิเมอร์’ ผู้ผลิต Bioplastic พลาสติกทางเลือก ย่อยสลายได้

SME in Focus
12/04/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 5093 คน
Save The World ‘โกลบอล ไบโอพอลิเมอร์’ ผู้ผลิต Bioplastic พลาสติกทางเลือก ย่อยสลายได้
banner
จากการมองการณ์ไกลถึง ‘ปัญหาขยะพลาสติก’ ซึ่งจะส่งกระทบกับโลกของเรา เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว ก่อเกิดแนวคิดผลิตไบโอพลาสติก (Bioplastic) ที่สามารถย่อยสลายได้เพื่อแก้โจทย์ดังกล่าว บทสัมภาษณ์นี้ชวนถอดความสำเร็จในการบริหารธุรกิจของ 2 ผู้นำองค์กร คุณนพดล สวนประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ และคุณรัชต์ อนุตตรางค์กูล กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท โกลบอล ไบโอพอลิเมอร์ จำกัด ที่ทำอย่างไรให้พลาสติกชีวภาพผลิตจากพืชเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainability) ของเมืองไทย ได้รับการยอมรับในคุณภาพมาตรฐานจากทั้งประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และทวีปยุโรป


คุณนพดล สวนประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ และคุณรัชต์ อนุตตรางค์กูล กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บจ. โกลบอล ไบโอพอลิเมอร์

เข้าใจปัญหา ‘ขยะ’ จุดประกายโอกาสทางธุรกิจ

คุณรัชต์ กล่าวว่า จากปัญหาขยะพลาสติกที่เราทราบกันดี เป็นเหตุผลให้บริษัทมีความต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นำมาสู่แนวคิดการผลิตพลาสติกชีวภาพจากพืชเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainability) โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีทางชีวภาพเปลี่ยนคุณสมบัติให้เหมือนพลาสติกซึ่งผลิตจากน้ำมันแต่ย่อยสลายเองได้ ลดการทำลายสิ่งแวดล้อมจากการกำจัดพลาสติก อีกหนึ่งแนวทางแก้ปัญหาขยะ ตอบโจทย์เทรนด์รักษ์โลก

ซึ่ง ‘โกลบอล ไบโอพอลิเมอร์’ เริ่มกิจการเมื่อ 15 ปีที่แล้ว จากการก่อตั้งโดยคุณนพดล สวนประเสริฐ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย ได้มีความสนใจและศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเอาไบโอพลาสติกมาทดลองใช้ทดแทนพลาสติกด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมยางพารา จากความสนใจในจุดนี้จึงได้จัดตั้งบริษัทขึ้นมา 
‘ไบโอพลาสติก’ มีกระบวนการผลิตอย่างไร

คุณนพดล ให้ความรู้ว่า พลาสติกชีวภาพคือพลาสติกที่ผลิตจากพืชเกษตร เช่น แป้ง น้ำตาล น้ำมันพืช โดยการนำเอาวัตถุดิบจากพืชข้างต้นมาเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีให้เป็นพลาสติกด้วยการใช้แบคทีเรีย ให้มีคุณสมบัติในการใช้งานเช่นเดียวกับพลาสติกที่ผลิตจากน้ำมันและสามารถใช้ทดแทนกันได้ แต่พลาสติกชีวภาพสามารถย่อยสลายได้เองโดยธรรมชาติ เช่น Poly Lactic Acid (PLA), Poly Butylene Succinic (PBS), Poly Hydroxy Alkanoates (PHA)

วัตถุดิบที่นำมาผลิตพลาสติกชีวภาพมีอะไรบ้าง

ในเรื่องนี้ คุณรัชต์ อธิบายว่า วัตถุดิบที่ใช้ผลิตจะเป็นพืชการเกษตร เช่น แป้งมันสำปะหลัง สำหรับเทคโนโลยีที่ใช้ผลิตไบโอพลาสติกในปัจจุบันจะยังต้องใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นส่วนประกอบหลักอยู่ ส่วนต่างประเทศจะใช้แป้งข้าวโพด สำหรับสาเหตุที่บริษัทใช้แป้งมันสำปะหลัง เนื่องจากเมืองไทยมีเพาะปลูกมันสำปะหลังค่อนข้างมาก และมีต้นทุนถูกกว่าเมื่อเทียบกับแป้งข้าวโพด โดยไบโอพลาสติกจะผลิตตามมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองโดยองค์การสากล ในเรื่องของคุณสมบัติการย่อยสลาย ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพ

คุณนพดล ให้ข้อมูลเชิงลึกว่า การผลิตไบโอพลาสติกนั้น ใช้เทคโนโลยีชีวภาพมาเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของแป้งให้เป็นโครงสร้างที่เหมือนกับสารตั้งต้น (Monomer) ของพลาสติก แล้วไปผ่านกระบวนการ Polymerization เป็นสายโซ่ของ Polymer ซึ่งมีคุณสมบัติทดแทนพลาสติกจากน้ำมันได้ จึงเรียกให้ต่างจากพลาสติกจากน้ำมันว่า พลาสติกชีวภาพ หรือไบโอพลาสติก โดยส่วนใหญ่บริษัทจะผลิตเป็นเม็ดพลาสติกเพื่อให้คู่ค้านำไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ตามที่ต้องการอีกครั้งหนึ่ง แต่บริษัทเองก็สามารถผลิตสินค้าได้ทุกรูปแบบเช่นเดียวกัน อาทิ ชาม ถ้วย ช้อน ส้อม ถาดอาหาร โดยจะผลิตเป็นสินค้าตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่ง

สำหรับรูปร่างของไบโอพลาสติกที่บริษัทผลิตจะมีลักษณะเป็นเม็ดพลาสติก ซึ่งต้องนำไปแปรรูปหรือการคอมพาวน์ดิ้ง (Compounding) อีกครั้งเพื่อนำไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆ โดยกระบวนการคอมพาวน์ดิ้ง (Compounding) เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตพลาสติกรูปแบบหนึ่ง ด้วยการหลอมเหลวเม็ดพลาสติกด้วยความร้อน จากนั้นเติมสารเติมแต่ง (Additives) และสารเสริมสภาพพลาสติก เข้าไปในสัดส่วนที่เหมาะสม จากนั้นผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน
ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาหรือปรับปรุงเม็ดพลาสติก ให้มีคุณสมบัติต่างๆ ที่ดีขึ้นตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นสีสัน ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น ความใส การทนแรงกระแทก การทนความร้อน และอื่นๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมในการใช้งาน ตรงความต้องการของการใช้งานสินค้า
ทำไม? Bioplastic จึงย่อยสลายได้

คุณนพดล กล่าวว่า ไบโอพลาสติกซึ่งผลิตมาจากพืชเกษตร เป็นคาร์โบไฮเดรต - ไฮโดรคาร์บอนใหม่ พันธะการจับกัน (bonding)ในห่วงโซ่โมเลกุล ยังไม่แข็งแรงดังเช่นพลาสติกจากน้ำมันซึ่งมีการสะสมนานนับล้านปี จึงทำให้ย่อยสลายได้ โดยการย่อยสลายจะเกิดจากแบคทีเรียเข้ามากัดกิน สุดท้ายก็จะแตกออกเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ กลายเป็นน้ำ เป็นต้น การย่อยสลายจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีแบคทีเรียที่มากิน มีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม ดังนั้นหากไม่มีปัจจัยเหล่านี้ก็จะไม่เกิดการย่อยสลายหรือเสื่อมคุณภาพ

“ไบโอพลาสติกที่ยังไม่ใช้งานต้องมีการเก็บรักษาที่ดี หากเก็บรักษาให้ดี ก็จะไม่ย่อยสลายง่ายๆ สามารถอยู่ได้ 2 ปีขึ้นไป สำหรับการย่อยสลายจะเกิดจากการทิ้งลงไปในดินแล้วแบคทีเรียจะมากินผลิตภัณฑ์ จากนั้นจะค่อยๆ ย่อยสลายไปเรื่อยๆ จนหมด” 

ใคร? คือคู่ค้าของ ‘โกลบอล ไบโอพอลิเมอร์’

สำหรับเรื่องนี้ คุณนพดล เผยว่า บริษัทส่งออกเกือบ 100% ไปยังประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และทวีปยุโรป เนื่องจากในต่างประเทศมีกฎหมายห้ามการใช้พลาสติกผลิตจากน้ำมัน ซึ่งตลาดหลักๆ จะเป็นอุตสาหกรรมอาหารหรือร้านจำหน่ายอาหารฟาสต์ฟู๊ด เช่น บริษัทกลุ่มบริษัทอาหารฟาสต์ฟู๊ดเบอร์เกอร์หลายแห่ง มีการนำไบโอพลาสติกของโกลบอล พอลิเมอร์ไปทำเป็นผลิตภัณฑ์จำพวก ถ้วย ช้อน ส้อม มีด นอกจากนี้บริษัทก็มีการพัฒนาไบโอพลาสติกเพื่อใช้ในการเกษตรด้วย เช่น ฟิล์มคุมดิน กรวยสำหรับปลูกพืชต่างๆ (กรวยรูปทรงคล้ายกับที่ใช้ตามท้องถนนทั่วไป แต่ขนาดเล็กกว่า) ซึ่งตรงนี้จะมีตลาดเฉพาะ เช่น ประเทศแอฟริกาใต้ แล้วก็มีอีกหลายชาติในทวีปเอเชีย 

คุณรัชต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทมีผลิตภัณฑ์ลักษณะเป็นกรวยปลูกพืชเศรษฐกิจ - ไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ทุเรียน เงาะ โดยฝังลงไปในดินได้เลย กรวยจะค่อยๆ ย่อยสลาย รากพืชสามารถทะลุออกมาได้ ซึ่งการใช้กรวยลักษณะนี้จะช่วยลดอัตราการตายของพืชได้ เนื่องจากหากใช้กรวยแบบพลาสติกทั่วไปเวลาปลูกพืช ต้องมีการเอาต้นกล้าออกจากกรวย ซึ่งอาจทำให้รากเสียหาย ต้นกล้าตายได้ กรณีที่ใช้กรวยพลาสติกย่อยสลายได้ เกษตรกรไม่ต้องดึงต้นกล้าออกจากกรวย ลดแรงงาน ทำงานสะดวกขึ้น รากไม่เสีย ลดอัตราตาย ประหยัดค่าแรงและได้ผลผลิตมากขึ้น
เทรนด์ ‘รักษ์โลก’ ดันธุรกิจเติบโต

คุณนพดล เล่าว่า ช่วงนี้ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญเกี่ยวกับการลดโลกร้อน ปัญหาขยะ ส่งผลให้ยอดการส่งออกของบริษัทเติบโตขึ้น เนื่องจากช่วงนี้ในต่างประเทศให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เช่น ในสหภาพยุโรป (European Union: EU) ห้ามใช้พลาสติก ประเภท Single Use Plastic จึงต้องเปลี่ยนมาเป็นไบโอพลาสติก หรืออุปกรณ์อย่างเช่น ช้อน ส้อม ก้านคัตเติ้ลบัต ก็ห้ามใช้พลาสติก รวมถึงแบรนด์สินค้าที่ใช้แพ็กเกจจิ้งจากพลาสติกส่งออกไปยังอียูจะถูกเรียกเก็บภาษี หากเปลี่ยนมาเป็นไบโอพลาสติกจะไม่ต้องเสียภาษี

นอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังทางทะเล เช่น ฮาวาย, สาธารณรัฐมอริเชียส, มาดากัสการ์, มัลดีฟส์ ก็มีกฎหมายห้ามใช้พลาสติกเช่นเดียวกัน ทำให้ลูกค้ามีการติดต่อเข้ามาเพื่อนำไบโอพลาสติกของบริษัทไปผลิตเป็นสินค้า - อุปกรณ์ต่างๆ ด้วยสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า บริษัทได้ร่วมกับพาร์ทเนอร์จากประเทศญี่ปุ่นมานานกว่า 10 ปีแล้ว โดยร่วมพัฒนาเทคโนโลยีที่ญี่ปุ่น จากนั้นนำไบโอพลาสติกมาผลิตเป็นสินค้าให้กับบริษัทชื่อดังในญี่ปุ่นหลายแห่ง นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการให้ผู้เชี่ยวชาญจากแดนปลาดิบมาช่วยพัฒนาเทคโนโลยีที่เมืองไทยด้วย 

ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และกำลังสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่จังหวัดระยอง บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment) อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพจัดเป็นอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่ (New Wave Industry) และเป็นอุตสาหกรรมที่เป็น Sun rise industry ถือได้ว่าเป็น S-Curve บริษัทมีความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับต่างประเทศ และมีการทำงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่รู้จักในแวดวงธุรกิจไบโอพลาสติกระหว่างประเทศ บริษัทมีการนำสินค้าไปแสดงในงานแสดงสินค้าและในการประชุมวิชาการในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เยอรมัน และแคนาดา เป็นต้น

ด้วยแนวคิดรักษ์โลก หาวิธีลดการเกิดปัญหาขยะพลาสติก นำมาสู่การรังสรรค์ไอเดียทำธุรกิจของคุณนพดล สวนประเสริฐ และคุณรัชต์ อนุตตรางค์กูล นำพาบริษัท โกลบอล ไบโอพอลิเมอร์ จำกัด ประสบความสำเร็จลูกค้าต่างชาติให้การยอมรับทั้งจากญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และทวีปยุโรป แต่ยังไม่หยุดเติบโตเพียงเท่านี้กำลังสร้างโรงงานแห่งที่ 2 ณ จังหวัดระยอง เพื่อรองรับความต้องการในการใช้ไบโอพลาสติกที่เพิ่มมากขึ้น ตอบรับกระแสโลกร่วมด้วยช่วยลดปัญหาการเกิดขยะพลาสติกซึ่งทุกประเทศกำลังให้ความสำคัญ


รู้จัก ‘บริษัท โกลบอล ไบโอพอลิเมอร์ จำกัด’ เพิ่มเติมได้ที่

Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

Transformation โรงงานผลิตพืชผลการเกษตรจากเคมีฟาร์ม สู่ข้าวโพดหวานออร์แกนิก ส่งเสริมเกษตรกรไทย เติบโตไปพร้อมกัน

Transformation โรงงานผลิตพืชผลการเกษตรจากเคมีฟาร์ม สู่ข้าวโพดหวานออร์แกนิก ส่งเสริมเกษตรกรไทย เติบโตไปพร้อมกัน

อาชีพเกษตรกรยุคดิจิทัล เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากการเป็นเพียงผู้ผลิต มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ ผสมผสานความรู้ดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่…
pin
221 | 17/05/2024
‘GBY Digital Tech’ สานฝันเด็กไทย ปูทางสู่โอกาสการศึกษาดนตรี และศิลปะผ่าน แพลตฟอร์ม e-Learning Online

‘GBY Digital Tech’ สานฝันเด็กไทย ปูทางสู่โอกาสการศึกษาดนตรี และศิลปะผ่าน แพลตฟอร์ม e-Learning Online

ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในทุกการดำเนินชีวิตของมนุษย์ รวมถึงยังแทรกซึมเข้ามาในระบบการศึกษาไทย ทำให้ปัจจุบัน…
pin
260 | 16/05/2024
จากกองภูเขาเศษหนังเหลือทิ้ง สู่แบรนด์ ‘THAIS’ เครื่องหนังรักษ์โลกสุดคูล

จากกองภูเขาเศษหนังเหลือทิ้ง สู่แบรนด์ ‘THAIS’ เครื่องหนังรักษ์โลกสุดคูล

‘ESG’ กลายเป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์ที่ผู้ประกอบการทั่วโลก ต่างให้ความสำคัญ และเริ่มนำมาปรับใช้อย่างจริงจังมากขึ้น ซึ่งปัจจุบัน มีธุรกิจ SME…
pin
665 | 13/05/2024
Save The World ‘โกลบอล ไบโอพอลิเมอร์’ ผู้ผลิต Bioplastic พลาสติกทางเลือก ย่อยสลายได้